Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Informe tècnic de la Guàrdia Urbana referent a un atestat

Sol•licitud d'actuació singular de la Guàrdia Urbana per emissió d'un informe tècnicCom puc tramitar-ho?

Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

Atestat que pot demanar la companyia asseguradora que necessiti acreditar qualsevol actuació realitzada a la via pública mitjançant informe emès per la Guàrdia Urbana.

Per sol•licitar aquest informe prèviament cal posar-se en contacte telefònicament amb la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament on se li informarà si es disposa de l’atestat que necessita i se li proporcionarà el núm. d’expedient necessari per fer la tramitació.

Telèfon de contacte:

 

Ordenança fiscal núm. 16 - Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable l’activitat realitzada per la Guàrdia Urbana a la via pública, quan es refereixi, afecti o beneficiï de manera particular el subjecte passiu, llevat de les tasques de vigilància pública en general.
S’entén que el servei prestat per la Guàrdia Urbana afecta o es refereix al subjecte passiu quan hagi estat motivat, directament o indirectament, per ell mateix, de manera que les seves actuacions obliguin la Guàrdia Urbana a realitzar activitats o prestar serveis, i sempre que es tracti de serveis que no siguin de prestació obligatòria i gratuïta, tal com s’estableix a la normativa vigent.
En especial, es consideren fets imposables cadascun dels serveis o de les activitats següents:
1. Emissió d’informes tècnics.
2. Acompanyament de vehicles per la seva dimensió o la seva càrrega especial.
3. Preparació i/o direcció de les tasques de càrrega i descàrrega, i treballs especials, en zones no destinades a aquesta finalitat, i per la dificultat o perill que representin per a la circulació.
4. Operació d’habilitació d’espais d’estacionament, quan per les dimensions dels vehicles, la seva càrrega o per qualsevol altra circumstància, calgui fer-ho.
5. Realització i direcció de les tasques d’interrupció de la circulació com a conseqüència d’operacions especials a la via pública a causa de:
a) Instal•lació temporal de grues mòbils.
b) Instal•lació temporal de maquinària pesada.
c) Instal•lació temporal de qualsevol altre element que, per les seves dimensions o perill, dificulti o interrompi la circulació.
6. Qualsevol prestació de serveis extraordinaris fets per la Guàrdia Urbana, entesos com aquells que ultrapassin les funcions pròpies.
 Quant costa fer el tràmit?Quina documentació he de presentar?

  • Cumplimentar el formulari de sol·licitud amb totes les dades necessàries per emetre l’informe tècnic i realitzar el pagament de la taxa.

 

Normativa relacionada
- Ordenança núm. 16 reguladora de la taxa per actuacions singulars de la guàrdia urbana.
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, articles 15 a 27, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la Taxa per actuacions singulars de la Guàrdia Urbana, que es regirà per aquesta Ordenança fiscalDepartament responsable

  • Guàrdia Urbana de Reus


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat