Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Autoliquidació de taxes (modalitat 3)

Taxes que es meriten quan es presenta la sol·licitud que inicia l'actuació o expedient.

qrcodetelemático

Online

Telemàtic sense identitat digital.

Les autoliquidacions són una classe especial de declaració on els obligats tributaris, a més de comunicar a l’Administració les dades necessàries per a liquidar la taxa, realitzen per si mateixos les operacions per a determinar el deute tributari i ingressar  la quantitat resultat.

Es realitzaran pel sistema d’autoliquidació les taxes que es meritin quan es presenti la sol•licitud que inicia l’actuació o l’expedient, el qual no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectual el pagament corresponent. Són les que es detallen a continuació:

• Taxa per a l’expedició de documents administratius
• Taxa de drets d’examen per ocupar places i llocs de treball de l’Ajuntament

   Informació addicional: nom de la plaça convocada
• Taxa per actuacions singulars de la guàrdia urbana
• Taxa per l’emissió d’informes tècnics (atestats)

  Informació addicional: núm. atestat que us proporcionarà prèviament la guàrdia urbana
• Taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl, i subsòl de la via pública
• Taxa per la prestació de servei de registre censal de gossos i gats i recollida, acollida i manteniment d’animals abandonats

• Taxa per l’emissió de certificats del padró d’habitants.
  Informació addicional: quan es tractin de persones que només disposin de passaport, aquest juntament amb el nom i cognoms de la persona sol•licitant caldrà posar-ho a l’apartat inf.   addicional, havent d’especificar en el camp NIF el següent P4312500D

Cal generar primer, el document d’autoliquidació (prement el botó: tramitar sense certificat),  on hi ha de constar la identificació de l’obligat tributari i el resultat a pagar, que es calcula. a partir de les dades econòmiques i personals. S’ha tenir en compte que per cadascuna de les taxes a autoliquidar hi ha un apartat “informació addicional” que requerirà una informació diferent en funció de la taxa a liquidar, màxim 20 dígits.

Un cop emplenat el formulari corresponent (no es necessari disposar de certificat digital), es generarà el document de pagament, que permetrà fer el pagament a través del web municipal, caixer automàtics municipals (disponibles a les oficines d’OAC i SAIC) o entitats col•laboradores que l’Ajuntament assenyali.

Aquest pagament per autoliquidació, sempre haurà de ser previ a la presentació de la sol•licitud corresponent del tràmit en el registre general i caldrà que s’adjunti a la sol•licitud per tal d’acreditar que el pagament està realitzat abans de procedir a realitzar l’entrada al Registre General de l’Ajuntament.

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

¿Cuál es el tiempo de tramitación?

Les autoliquidacions es fan al moment.

¿Qué documentación debo presentar?

- Dades personals identificatives de la persona pagadora
- Resultat de la quota a pagarEspecificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Departamento responsable

  • Recaptació