Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Autoliquidació de taxes (modalitat 3)

Taxes que es meriten quan es presenta la sol·licitud que inicia l'actuació o expedient.¿Como puedo tramitarlo?

Telemàtic sense certificat digital
      
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
            Detalle del trámite

Les autoliquidacions són una classe especial de declaració on els obligats tributaris, a més de comunicar a l’Administració les dades necessàries per a liquidar la taxa, realitzen per si mateixos les operacions per a determinar el deute tributari i ingressar  la quantitat resultat.

Es realitzaran pel sistema d’autoliquidació les taxes que es meritin quan es presenti la sol•licitud que inicia l’actuació o l’expedient, el qual no es realitzarà o tramitarà sense que s’hagi efectual el pagament corresponent. Són les que es detallen a continuació:

• Taxa per a l’expedició de documents administratius
• Taxa de drets d’examen per ocupar places i llocs de treball de l’Ajuntament

   Informació addicional: nom de la plaça convocada
• Taxa per actuacions singulars de la guàrdia urbana
• Taxa per l’emissió d’informes tècnics (atestats)

  Informació addicional: núm. atestat que us proporcionarà prèviament la guàrdia urbana
• Taxa per utilització o aprofitament del vol, sòl, i subsòl de la via pública
• Taxa per la prestació de servei de registre censal de gossos i gats i recollida, acollida i manteniment d’animals abandonats

• Taxa per l’emissió de certificats del padró d’habitants.
  Informació addicional: quan es tractin de persones que només disposin de passaport, aquest juntament amb el nom i cognoms de la persona sol•licitant caldrà posar-ho a l’apartat inf.   addicional, havent d’especificar en el camp NIF el següent P4312500D

Cal generar primer, el document d’autoliquidació (prement el botó: tramitar sense certificat),  on hi ha de constar la identificació de l’obligat tributari i el resultat a pagar, que es calcula. a partir de les dades econòmiques i personals. S’ha tenir en compte que per cadascuna de les taxes a autoliquidar hi ha un apartat “informació addicional” que requerirà una informació diferent en funció de la taxa a liquidar, màxim 20 dígits.

Un cop emplenat el formulari corresponent (no es necessari disposar de certificat digital), es generarà el document de pagament, que permetrà fer el pagament a través del web municipal, caixer automàtics municipals (disponibles a les oficines d’OAC i SAIC) o entitats col•laboradores que l’Ajuntament assenyali.

Aquest pagament per autoliquidació, sempre haurà de ser previ a la presentació de la sol•licitud corresponent del tràmit en el registre general i caldrà que s’adjunti a la sol•licitud per tal d’acreditar que el pagament està realitzat abans de procedir a realitzar l’entrada al Registre General de l’Ajuntament.¿Cuál es el tiempo de tramitación?

Les autoliquidacions es fan al moment.¿Cuánto cuesta hacer el trámite?¿Qué documentación debo presentar?

- Dades personals identificatives de la persona pagadora
- Resultat de la quota a pagarEspecificaciones técnicas de los documentos enviados telemáticamente

Los documentos enviados telemáticamente por los interesados ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Departamento responsable

  • Recaptació


¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat