Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Premis Reus Empresa 2016

Bases any 2014 - Premis als tres millors projectes de creació d'empresa a la demarcació de Tarragona.

Plazo inscripción / presentación

Del 27/09/2016  hasta el 04/11/2016

(Fuera de plazo)


Detalle del trámite

• Objecte del concurs
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió per part de l’Ajuntament de Reus dels Premis ReusEmpresa per premiar els tres millors projectes de creació d’empresa a la demarcació de Tarragona.
El procediment per a la concessió dels premis regulats en aquestes bases es regeix pels principis de publicitat, transparència, lliure concurrència, objectivi¬tat, igualtat i no discriminació.

• Destinataris
Poden participar en aquest concurs les persones físiques, jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica que hagin iniciat o iniciïn l’activitat empresarial o professional a la demarcació de Tarragona durant l’any 2016.

• Requisits
Per poder participar i accedir als premis, s’hauran de complir els requisits següents:
a. Que el participant hagi iniciat o iniciï l’activitat empresarial o professional durant l’any 2016.
b. Que el projecte iniciat o que es vulgui iniciar tingui la ubicació física a la demarcació de Tarragona.
c. En el supòsit en què el projecte presentat sigui premiat, aquest haurà de dur-se a terme abans d’acabar l’any 2016.

• Administració atorgant
Aquests premis s’atorguen per l’Ajuntament de Reus, el qual n’assumirà el pagament mitjançant fons propis, que aniran a la partida “Aportacions a empreses privades 204106-433200-47001” del pressupost de despeses per a l’any 2016.

• Termini de presentació de sol•licituds i documentació per participar als premis
Per poder participar als premis, en primer lloc s’haurà d’emplenar la sol•licitud de participació en línia. És imprescindible facilitar una adreça de correu electrònic per agilitzar la comunicació entre els organitzadors i els participants. A més, en la sol•licitud, haurà de constar una declaració de coneixement i acceptació d’aquestes bases i una declaració conforme aquest projecte no ha estat guardonat anteriorment.

Una vegada formalitzada la sol•licitud de participació en línia, tots els participants hauran de presentar fins al 4 de novembre de 2016, la documentació següent en un CD o en qualsevol format digital:
a. Les persones físiques o les entitats sense personalitat jurídica: els documents escanejats del DNI i, en cas de tenir-los, els estatuts de la societat.
b. Les persones jurídiques: els documents escanejats de l’escriptura de constitució i NIF de l’empresa.
c. Memòria del pla d’empresa seguint el guió normalitzat que es proporcionarà al web www.redessa.cat. L’extensió màxima ha de ser de vint-i-cinc pàgines (interlineat 1,5 i cos de lletra 12).
d. Pla de viabilitat econòmica, que consistirà a emplenar degudament el programa d’ajut proporcionat per l’organització o un de similar que contingui la planificació de la inversió i del seu finançament i la previsió d’ingressos i despeses a tres anys vista, juntament amb el compte de pèrdues i guanys, el balanç de situació i el compte de tresoreria. (Programa EINA, descarregable des de www.redessa.cat)

La mera prese

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  


Especificaciones técnicas de los documentos enviados telemáticamente

Los documentos enviados telemáticamente por los interesados ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionados¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat