Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Pagament tributs termini especial: Alta

Sistema que permet pagar còmodament tots els rebuts de padró en 10 mesos

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 17/12/2021  fins el 25/01/2022

(Fora de termini)

NOTA INFORMATIVA IMPORTANT:

També s’habiliten dues bústies per dipositar la butlleta emplenada que es troba en l’apartat "documentació i impresos":

   * SAIC (Cr. Sant LLorenç, 25) -
EXCEPCIONALMENT A LA BÚSTIA DE SAIC S’AMPLIA EL TERMINI FINS AL DIA 22 DE FEBRER DE 2022. A les butllletes aportades després del dia 25/01 l’import mensual es calcularà sobre les quotes restants.

   * OAC (Pl. Mercadal, 1)

Adreçat a  aquelles persones que opten pel canal presencial i que no necesiten cap atenció personal, tant sols deixar la butlleta perquè sigui integrada en el sistema de termini especial.

La butlleta que es dipositi en aquestes bústies ha d’estar correctament cumplimentada en tots els seus camps : nom, cognoms, dni, telèfon de contacte i núm. de compte bancari i firmat per la persona interessada. Qualsevol dubte en la seva tramitació, l’Ajuntament es posarà en contacte a través del telèfon de contacte que s’indiqui a la butlleta.

______________________________________________________________________________________________

Aquest tràmit permet donar-se d’alta en el sistema de pagament de termini especial (pagament fraccionat) que consisteix en el pagament en 10 quotes dels tributs de Padró en 10 mensualitats, des del mes de febrer al mes de novembre, en concret:

1. Impost sobre vehicles (IVTM)
2. Impost sobre béns immobles (IBI, rústic i urbà)
3. Taxa d’escombraries (TRBD) – Preu públic per recollida de residus (PPRBC)
4. Taxes d’aprofitament de la via pública (guals, terrasses)
5. Impost d’activitats econòmiques (IAE)
 
El contribuent, o el seu representant, demana l’alta del sistema de pagament per a l’exercici en curs emplenant el formulari de sol·licitud i l’ordre de domiciliació bancària dels pagaments.
 
Els rebuts es fraccionen en 10 quotes, les quals s’abonen mitjançant domiciliació bancària.
 
L’Ajuntament comunica l’import total pagat durant l’any anterior pels conceptes esmentats i divideix la xifra, resultant una quota mensual - de febrer a agost -. Posteriorment, l’Ajuntament procedirà a la regularització confeccionant tres càrrecs mensuals addicionals - setembre, octubre i novembre - per tal d’ajustar els pagaments fets a les modificacions que hi pugui haver al final de l’exercici econòmic.
 
Els càrrecs al compte corrent es realitzen el dia 5 dels mesos de febrer a novembre.

Per acollir-se a aquest sistema de pagament és necessari estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda Municipal i no tenir cap deute en executiva.

Quin és el temps de tramitació?

Quin és el temps de tramitació?
Immediat

Quina documentació he de presentar?

Quina documentació he de presentar:
-
DNI - NIE o NIF
i número de compte compte corrent

A tenir en compte:
El sistema admet la devolució d’un rebut. En aquest cas es torna a girar el rebut al mes següent. En cas que es produeixi una segona devolució, el contribuent queda fora d’aquest sistema de pagament i haurà d’abonar els tributs segons el calendari general del contribuent.

Normativa relacionada
Ordenança fiscal número 1 (Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local).
 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionats