Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Autorització o revocació de l'autorització per a la notificació electrònica

Autoritzar o revocar perquè les notificacions es practiquin a través de la seu electrònica

informatiuinformativo

Amb aquest tràmit podreu donar consentiment exprés per rebre les notificacions dels actes a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, podrà tenir caràcter general per tots el procediments administratius tramitats en els quals sigui titular i hagi de ser notificat o per un procediment determinat.
En qualsevol moment del procediment la persona interessada pot revocar l’autorització perquè que les notificacions successives no es practiquin per mitjans electrònics i que s’utilitzin els altres mitjans admesos a l’article 59 de la LRJPAC -generalment la notificació per via postal-.

Quins són els requisits per a rebre les notificacions?
Quan manifesteu la voluntat de ser notificat per mitjans electrònics, haureu de disposar d’una adreça de correu electrònic o d’un telèfon mòbil per rebre l’avís d’informació del dipòsit de la notificació electrònica, mitjançant correu electrònic o SMS respectivament. Aquest avís és merament informatiu i no té caràcter de notificació formal.
 

L’adreça de correu electrònic o el telèfon mòbil que indiqueu, tindrà vigència indefinida vàlida als efectes de l’avís informatiu de dipòsit de la notificació, excepte en els supòsits següents:
- Sol•licitud de la seva revocació o modificació.
- Defunció de la persona física o extinció de la personalitat jurídica.
- Resolució administrativa o judicial.

Quan s’entendrà practicada la notificació?
La notificació electrònica s’entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment que accediu al seu contingut des de l’Oficina Virtual de la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus.

Còmput de terminis
Transcorreguts deu dies naturals sense que s’accedeixi al contingut de la notificació electrònica, s’entendrà que ha estat rebutjada als efectes del que preveu l’article 29 de la Llei 30/1992 de la LRJPAC, excepte que d’ofici o a instància de la persona interessada es comprovi la impossibilitat tècnica o material a l’accés electrònic

Normativa relacionada:
- Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis púlics.
- Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques catalanes.
- Reglament de les notificacions i les comunicacions per mitjans electrònics a l’Ajuntament de Reus (BOPT núm. 51 de data 1 de març de 2012).

 

Requeriments tècnics per tramitar electrònicament
Pot consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  

¿Cuál es el tiempo de tramitación?

Immediat

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Departamento responsable

  • OAC - Oficina d'atenció ciutadana