Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Reagrupament familiar

Proposta d'informe d'adequació d'habitatge per reagrupament i autorització de residència de menors



Com puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)      Sol.licitar cita prèvia

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)



Detall del tràmit

El dia 30.06.2011 entra en vigor el Reial decret  557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, desprès de la seva reforma mitjançant Llei orgànica 2/2009.
Amb l’entrada en vigor del esmentat Reglament, la Generalitat de Catalunya assumeix noves competències en estrangeria. En concret, el Departament de Benestar Social i Família pot emetre informes per acreditar:

- El grau d’integració d’una persona immigrada per accedir a l’arrelament social
- L’adequació de l’habitatge per sol•licitar el reagrupament familiar
- L’esforç d’integració per renovar la residència temporal.
- La persona estrangera reagrupant que ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament dels membres de la seva família que han de renovar l’autorització de residència.

Per elaborar aquests informes, la Generalitat de Catalunya col·labora amb els ajuntaments, on s’han de presentar les sol·licituds. Així doncs el primer pas que han de fer les persones sol·licitants és adreçar-se a l’ajuntament del municipi on estiguin empadronades i presentar el formulari de sol·licitud.

Un cop l’Ajuntament hagi fet les comprovacions pertinents i tingui preparada la proposta d’informe l’enviarà, juntament amb la documentació i la sol·licitud a la Direcció General per a la Immigració, de la Generalitat de Catalunya que, tindrà un termini de 30 dies hàbils (a comptar des de l’entrada en el seu registre) per emetre i notificar a la persona interessada l’informe preceptiu i ho farà per correu certificat a l’adreça de notificacions. Independentment del sentit de l’informe la Generalitat de Catalunya n’enviarà una còpia a les oficines d’estrangeria del Govern espanyol, que és qui resol l’autorització de residència de reagrupament familiar.

Qui ho pot demanar?

1. La persona estrangera resident a Reus amb autorització per a residir com a mínim un any i demanada l’autorització per residir-hi, almenys, un any més i que vulgui portar algun dels familiars següents a viure amb ell:
- El/la cònjuge del resident o amb una relació afectiva anàloga.
- Fills de la persona resident i del/la cònjuge o parella, menors d’edat o majors discapacitats.
- Els menors de 18 anys o majors de 18 anys incapacitats, quan la persona resident estrangera sigui la seva representant legal.
Els ascendents del/la reagrupant i del seu/la seva cònjuge o parella, quan estiguin al seu càrrec, majors de 65 anys.
Les persones reagrupades que hagin de renovar el permís de residència i hagin canviat de domicili.

2. Mare, pare o tutors legals no comunitaris, ni familiar de ciutadans d’un Estat de la Unió Europea o d’aquells als que no s’apliqui el règim comunitari d’estrangeria que vulguin tramitar l’autorització de residència de persones estrangeres menors d’edat no nascudes a l’estat espanyol i que tinguin una presència continuada a l’estat espanyol d’un període mínim de dos anys.

3. A la persona estrangera que tingui el domicili habitual en un municipi de Catalunya i que hagi reagrupat a la seva família

 Per la presentació de la documentació cal demanar cita prèvia a travès dels següents canals:
•    Trucant al telèfon 010 (o 977.010.010 si es truca des de mòbil o des de fora de Reus) i marcar l’opció 2
•    Per internet a través d’aquest enllaç  cita prèvia

 Quina documentació he de presentar?
- Sol·licitud de proposta d’informe municipal d’adequació de l’habitatge acompanyat del model INF01 o INF04 (sol·licitud d’informe d’adequació de l’habitatge de la Generalitat de Catalunya) que es pot descarregar a la següent adreça: www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria 
-Fotocòpia del passaport i NIE de la persona sol·licitant.
- Volant d’empadronament
- Fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge
- Darrer rebut i/o facctura corresponet als subministres de l’habitatge: aigua i electricitat
- Fotocòpia escriptura en propietat, del contracte d’arrendament degudament enregistrat i amb dipòsit de la finaça de l’Incasol o autorització de la persona propietària 
-Taxa per tramitació d’expedients administratius

Quin és el temps de tramitació?
Si en presentar la sol·licitud, s’aporta tota la documentació necessària i aquesta és correcta, la visita al domicili es fa en una setmana aproximadament.
Després de la visita, i si tot és correcte, l’informe proposta es passa a la Direcció General per a la Immigració del  Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per l’elaboració de l’informe preceptiu i notificació per correu certificat a l’interessat i a les oficines d’estrangeria del Govern espanyol on es resolen els expedients d’estrangeria.
 
Observacions
La validesa dels informes emesos per la Generalitat de Catalunya seran de 3 mesos, passat aquest termini caldrà iniciar novament la tramitació.
 
Normativa
- Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (BOE núm. 299, de 12 de desembre de 2009)
-Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, desprès de la seva reforma mitjançant la Llei Orgànica 2/2009 (BOE núm.103, de 30 d’abril de 2011)
 

 



Quant costa fer el tràmit?



Impresos relacionats



Departament responsable

  • Pla transversal d'immigració


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:



Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat