Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Exempció IBI per centres docents concertats

Sol·licitud d'exempció del pagament de l'IBIU dels centres docents concertats¿Como puedo tramitarlo?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Presencial: SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)
      
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      


Detalle del trámite

Sol·licitar l’exempció de l’IBI d’aquells immobles que es destinen a l’ensenyament per centres docents acollits total o parcialment al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l’ensenyament concertat, sempre que el/la titular cadastral coincideixi amb el/la titular de l’activitat.

Per gaudir de les exempcions de centres docents amb concert educatiu, cal que el subjecte passiu la sol·liciti abans que la liquidació adquireixi fermesa.
Amb la sol·licitud que s’ha de presentar a l’Ajuntament, als efectes que es procedeixi al seu reconeixement exprés, s’ha d’aportar la documentació que acrediti tenir els requisits per gaudir de l’exempció.
 
Quina documentació he de presentar?
·        Certificat de l’administració educativa corresponent, acreditativa de la qualitat de centre concertat assignable als edificis i instal·lacions destinades directa i exclusivament a les activitats docents objecte d’exempció.
·        Document que acrediti que la titularitat de l’immoble coincideix amb la titularitat de l’activitat (Només cal aportar-ho la primera vegada que se sol·licita i sempre que no canviïn les condicions de la titularitat).
·        Plànol indicatiu de les superfícies dels edificis adscrits a l’activitat educativa o serveis complementaris d’ensenyament i d’assistència de caràcter necessari. (Nomes la primera vegada que es sol·licita i sempre que no variïn les superfícies destinades l’activitat.)
  
Normativa relacionada
Art. 62.2 a) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Art. 5è 1h) de l’ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre béns immobles.


¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -gratuït  


Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Rendes i exaccions


¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat