Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana ( IIVTNU )

Impost directe que grava l'augment de valor dels terrenys de naturalesa urbanaDetalle del trámite

És un impost directe que grava l’increment (augment) de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana, com a conseqüència de la transmissió d’un immoble per qualsevol títol (propietat, herència, donació....) o de la constitució o transmissió de qualsevol dret de gaudiment, limitatiu del dret de propietat (usdefruit, dret de superfície...)

Subjectes passius de l’impost i obligats al seu pagament:
- Transmissions a títol onerós (s’adquireix el bé o un dret real a canvi d’un preu), la persona que adquireix l’immoble o que constitueix o transmet el dret real sobre l’immoble (Per exemple, en el cas de la compravenda és la persona que ven).
- Transmissions lucratives (no es rep res a canvi de l’immoble o del dret real, com les herències, donacions, etc.), l’adquirent (l’hereu, donatari, etc.)
En les transmissions a títol onerós tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física i jurídica, o l’entitat a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de qui es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.
No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics.

Com puc tramitar-ho?

La liquidació d’aquest impost es realitza a través d’una declaració-liquidació que ha de ser presentada a l’Ajuntament en els següents terminis:
·          En les transmissions entre vius (ex. compravenda) i en la constitució de drets reals de gaudiment (ex. usdefruit) així com en les donacions, dintre dels 30 dies hàbils següents a aquell en què s’hagi produït el fet imposable (normalment la data de l’escriptura).
·          En les transmissions per causa de mort, dintre del termini de sis mesos, a comptar des de la data de la mort del causant.
 
Quina documentació he de presentar?
DNI del titular, escriptura pública o qualsevol altre document que acrediti la transmissió.
 
Bonificacions:
L’article 10è de l’ordenança estableix la possibilitat de gaudir d’una bonificació en les quotes que s’acreditin per les transmissions de terrenys, i transmissió o constitució de drets reals de gaudiment, limitadors de domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort, a favor de descendents, ascendents, cònjuges i parelles de fet i pel cas del terreny que correspongui a l’habitatge del subjecte passiu.
S’entendrà que el terreny transmès és l’habitatge del subjecte passiu, quan l’adreça del mateix coincideixi amb la del subjecte passiu que figuri en el padró d’habitants.
És una bonificació de caràcter pregat, és a dir, que s’ha de demanar expressament.
 
Normativa relacionada
- Articles 104 a 110 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Ordenança fiscal municipal núm. 6 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.


Especificaciones técnicas de los documentos enviados telemáticamente

Los documentos enviados telemáticamente por los interesados ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Departamento responsable

  • Rendes i exaccions


¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat