Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Documentació i tràmit per realitzar alta o canvi de domicili en el padró d'habitants

Documentació necessària per empadronar-se a Reus.¿Como puedo tramitarlo?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      


Detalle del trámite

Els tràmits relatius al padró municipal són:
-Tramitació d’altes, baixes i canvis de domicili a la ciutat de Reus, modificació de dades personals i renovació padronal d’estrangers no comunitaris. Per realitzar qualsevol d’aquests tràmits cal aportar la documentació que es requereix en cada cas.
 
Com puc tramitar-ho?
Per realitzar el tràmit d’alta o canvi de domicili d’empadronament, cal sol·licitar cità prèvia a través dels següents canals:
  • Trucant al telèfon 010 (o 977.010.010 si es truca des de mòbil o des de fora de Reus)
  • Per internet a través d’aquest enllaç
  • Si l’alta d’empadronament es només per un nadó (entenent-se com a tal, infant menor de 6 mesos d’edat i que s’incorpora a una unitat familiar ja empadronada en el municipi), caldrà que es demani la cita prèvia a través d’aquest enllaç

Moviments padronals

 - Altes: Inscripcions en el padró a conseqüència d’un canvi de municipi o país de residència, per naixement o persones que vivint habitualment en el municipi no figuren inscrites en el padró d’habitants.
- Canvi de domicili: Modificació del domicili al Padró Municipal d’Habitants per canvi d’adreça dins del mateix municipi. - Baixes: Les persones que ja no resideixin a Reus hauran d’inscriure’s al padró de l’Ajuntament on resideixin actualment.
- Els ciutadans espanyols que vulguin efectuar la seva baixa per canvi de residència a l’estranger hauran de fer la seva inscripció en el consolat corresponent i l’INE realitzarà la corresponent comunicació a l’Ajuntament per tal que aquest últim pugui donar-ho de baixa del padró.
- Els ciutadans estrangers poden sol·licitar la seva baixa del padró directament a l’Ajuntament.
No obstant, el propietari, llogater o qualsevol persona major d’edat empadronada en un domicili podrà sol·licitar que es tramiti la baixa de les persones que ja no hi viuen.
- Modificació dades personals: Informació al padró municipla d’habitants (DNI, estudis, nacionalitat, etc.): Els ciutadans de Reus hauran de comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi o actualització de dades personals per tal de mantenir el padró i el cens electoral actualitzat.
- Renovació Padronal d’estrangers no comunitaris: Els estrangers no comunitaris, sense autorització de residència permanent hauran de renovar la seva inscripció padronal cada 2 anys, a comptar des de la data de la seva última renovació o la data de la seva alta al padró, segons s’estableix a la normativa vigent. En cas de no fer-ho en aquest termini, s’acordarà la caducitat d’aquesta inscripció. 

La documentació a aportar per realitzar el tràmit del padró és la següent:
Per acreditar el lloc de residència, tant per les altes com pels canvis de domicili, és la següent:

Si la persona que es vol empadronar és propietària o usufructuària, ha d’aportar qualsevol dels següents documents:
•    Escriptura pública de la propietat, contracte  o qualsevol altre document que n’acrediti la propietat o el dret.

Per extensió, en aquest supòsit, s’empadronaran el cònjuge i els fills de la persona titular que convisquin a la llar, acreditant el parentiu: llibre de família, certificat de matrimoni, etc.
 

Si la persona que es vol empadronar disposa d’un contracte de lloguer, ha d’aportar qualsevol dels següents documents:
•    Contracte de lloguer en vigor (cal aportar rebut de lloguer actualitzat)

Per extensió, en aquest supòsit, s’empadronaran el cònjuge i els fills de la persona titular que convisquin a la llar, acreditant el parentiu: llibre de família, certificat de matrimoni,etc.

Si la persona que es vol empadronar no és ni propietària ni llogatera, ha d’aportar:
•    Autorització per escrit del propietari i/o llogater , acompanyada de la fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport.

En tots els casos, la persona interessada ha de signar una declaració responsable sobre la veracitat de les dades.
 

 

 Departamento responsable

  • Població


Trámites vinculados¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat