Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Documentació i tràmit per realitzar alta o canvi de domicili en el padró d'habitants

Documentació necessària per empadronar-se a Reus.Com puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      


Detall del tràmit

Els tràmits relatius al padró municipal són:
-Tramitació d’altes, baixes i canvis de domicili a la ciutat de Reus, modificació de dades personals i renovació padronal d’estrangers no comunitaris. Per realitzar qualsevol d’aquests tràmits cal aportar la documentació que es requereix en cada cas.
 

Moviments padronals

 - Altes: Inscripcions en el padró a conseqüència d’un canvi de municipi o país de residència, per naixement o persones que vivint habitualment en el municipi no figuren inscrites en el padró d’habitants.
- Canvi de domicili: Modificació del domicili al Padró Municipal d’Habitants per canvi d’adreça dins del mateix municipi. - Baixes: Les persones que ja no resideixin a Reus hauran d’inscriure’s al padró de l’Ajuntament on resideixin actualment.
- Els ciutadans espanyols que vulguin efectuar la seva baixa per canvi de residència a l’estranger hauran de fer la seva inscripció en el consolat corresponent i l’INE realitzarà la corresponent comunicació a l’Ajuntament per tal que aquest últim pugui donar-ho de baixa del padró.
- Els ciutadans estrangers poden sol·licitar la seva baixa del padró directament a l’Ajuntament.
No obstant, el propietari, llogater o qualsevol persona major d’edat empadronada en un domicili podrà sol·licitar que es tramiti la baixa de les persones que ja no hi viuen.
- Modificació dades personals: Informació al padró municipla d’habitants (DNI, estudis, nacionalitat, etc.): Els ciutadans de Reus hauran de comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi o actualització de dades personals per tal de mantenir el padró i el cens electoral actualitzat.
- Renovació Padronal d’estrangers no comunitaris: Els estrangers no comunitaris, sense autorització de residència permanent hauran de renovar la seva inscripció padronal cada 2 anys, a comptar des de la data de la seva última renovació o la data de la seva alta al padró, segons s’estableix a la normativa vigent. En cas de no fer-ho en aquest termini, s’acordarà la caducitat d’aquesta inscripció. 

La documentació a aportar per realitzar el tràmit del padró és la següent:

A).-Per acreditar la identitat de les persones que han d’empadronar-se :Documentació* (en vigor)
1.  Ciutadans espanyols:
 DNI o passaport ( Excepcionalment els espanyols nascuts a l’estranger que no disposin de DNI han d’aportar el passaport i abans de 6 mesos hauran d’aportar el DNI)
2. Ciutadans de la Unió Europea i Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein:
 - Passaport o document d’identitat del seu país i, a més, el certificat de Registre Central d’estrangers o targeta de residència
3. Ciutadans originaris de la resta de països:
 - Targeta de residència o, si no en disposen, el passaport del seu país
4.  Altres documents.
Veure : Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.

Per a menors d’edat:
- Llibre de família o certificat de naixement, i si en tenen, el DNI
- Els espanyols majors de 14 anys, a més,han d’aportar obligatòriament el DNI
- Els estrangers, majors de 14 anys, ciutadans de la Unió Europea i Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein, a més, han d’aportar obligatòriament, passaport o document d’identitat del seu país i, a més, el certificat de Registre Central d’estrangers o targeta de residència.
- Els estrangers, majors de 14 anys, ciutadans de la resta de països, a més, han d’aportar obligatòriament, targeta de residència o, si no en disposen, el passaport del seu país
 

B).- Per acreditar la representació de menors o incapacitats:
1. En cas que un menor s’empadroni únicament amb un dels progenitors s’ha de presentar, a més,un d’aquests documents que es relacionen a continuació:
•    Autorització conjunta dels representants legals del menor, amb la signatura original i el document d’identificació  d’ambdós.
•    Guàrdia i custòdia atorgada a aquest progenitor.
•    Sentència judicial on es fixa que el menor residirà amb aquest progenitor.
•    Resolució judicial que estableixi on ha d’empadronar-se el menor.
•    Declaració responsable del/de la progenitor/a per inscripció o canvi de domicili de menors al padró municipal


2. En cas que el menor s’empadroni amb persones diferents als seus progenitors han de portar, a més, un dels següents documents que es relacionen a continuació:
•    Autorització conjunta dels representants legals del menor, amb la signatura original i el document d’identificació  d’ambdós.
•    Resolució judicial on s’estableixi on ha d’empadronar-se el menor.
•    Declaració responsable del/de la progenitor/a per inscripció o canvi de domicili de menors al padró municipal


3. Menors tutelats:  En els casos de tutela, acolliment, etc, la representació s’acreditarà mitjançant l’aportació de la resolució judicial o administrativa corresponent..


4. Majors 16 anys:  Els menors d’edat majors de 16 anys –que no estiguin legalment emancipats-, en el cas de voler-se empadronar en un domicili diferent als dels progenitors i sense aportar l’autorització d’aquests, poden -amb els mateixos requisits que qualsevol persona major d’edat- presentar sol•licitud d’alta, canvi de domicili o modificacions de dades personals.


5. Representació legal d’incapacitats: La representació dels incapacitats s’acreditarà aportant còpia de la resolució judicial por la que es declara la incapacitat.


6. Representació voluntària. Es regeix per l’article 5 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment  Administratiu Comú de les Administracions Públiques, on s’estableix que, per realitzar mitjançant representant una inscripció padronal o una modificació de qualsevol de les dades obligatòries al padró d’habitants, es necessari acreditar la representació fent servir qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna o a través de declaració en compareixença personal de l’interessat.
 

C).- Per acreditar el lloc de residència, tant per les altes com pels canvis de domicili, és la següent:

1. Domicili de propietat o usufructuari:
- Si al rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI) consteu com a titular, no heu d’aportar cap justificació, es comprova d’ofici
- Si al rebut de l’IBI no consteu com a titular, haureu d’aportar un dels següents documents:
- Escriptura de propietat de l’habitatge on consteu com a propietari/a
- Contracte privat de compravenda, si en el mateix s’especifica el lliurament de la possessió efectiva de l’habitatge
- Escriptura d’acceptació d’herència

2. Domicili de lloguer:
- Contracte de lloguer vigent. En cas que el contracte tingui més de 6 mesos cal aportar justificant de l’últim rebut de lloguer. S’entén que el contracte de lloguer, tot i estar a nom només d’una persona -si no hi han evidencies del contrari- inclou a tota la unitat (pare, mare i fills menors d’edat).

3. Altres situacions diferents de les anteriors:

  • - Si no disposa de contracte de lloguer però té permís de la persona propietària o llogatera: autorització del propietari o del titular del contracte de lloguer i document identificatiu de l’autoritzant.
  • - Si és un habitatge col•lectiu: autorització d’empadronament en habitatges col•lectius.
  • - Per qualsevol altra situació que no s’ajusti a les anteriors caldrà que faci una sol•licitud d’alta al padró on s’expliqui la situació i adjuntin documents identificatius de totes les persones que volen empadronar-se i relacio de parentiu ialtres documents si en tingués respecte a la propietat (actualment sol·licitud general que trobareu a l’apartat de tràmits vinculats o entrant a aquest enllaç)

 L’Ajuntament està facultat per a sol•licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual al domicili per comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró municipal d’habitants.  Departament responsable

  • Població


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat