Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Documentació i tràmit per realitzar alta o canvi de domicili en el padró d'habitants

Documentació necessària per empadronar-se a Reus.Com puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      


Detall del tràmit

Els tràmits relatius al padró municipal són:
-Tramitació d’altes, baixes i canvis de domicili a la ciutat de Reus, modificació de dades personals i renovació padronal d’estrangers no comunitaris. Per realitzar qualsevol d’aquests tràmits cal aportar original i fotocòpia de la documentació que es requereix en cada cas.
 
Com puc tramitar-ho?
Per realitzar el tràmit d’alta o canvi de domicili d’empadronament, cal sol·licitar cità prèvia a través dels següents canals:
  • Trucant al telèfon 010 (o 977.010.010 si es truca des de mòbil o des de fora de Reus)
  • Per internet a través d’aquest enllaç
  • Si l’alta d’empadronament es només per un nadó (entenent-se com a tal, infant menor de 6 mesos d’edat i que s’incorpora a una unitat familiar ja empadronada en el municipi), caldrà que es demani la cita prèvia a través d’aquest enllaç

Moviments padronals

 - Altes: Inscripcions en el padró a conseqüència d’un canvi de municipi o país de residència, per naixement o persoes que vivint habitualment en el municipi no figuren inscrites en el padró d’habitants.
- Canvi de domicili: Modificació del domicili al Padró Municipal d’Habitants per canvi d’adreça dins del mateix municipi. - Baixes: Les persones que ja no resideixin a Reus hauran d’inscriure’s al padró de l’Ajuntament on resideixin actualment.
- Els ciutadans espanyols que vulguin efectuar la seva baixa per canvi de residència a l’estranger hauran de fer la seva inscripció en el consolat corresponent i l’INE realitzarà la corresponent comunicació a l’Ajuntament per tal que aquest últim pugui donar-ho de baixa del padró.
- Els ciutadans estrangers poden sol·licitar la seva baixa del padró directament a l’Ajuntament.
No obstant, el propietari, llogater o qualsevol persona major d’edat empadronada en un domicili podrà sol·licitar que es tramiti la baixa de les persones que ja no hi viuen.
- Modificació dades personals: Informació al padró municipla d’habitants (DNI, estudis, nacionalitat, etc.): Els ciutadans de Reus hauran de comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi o actualització de dades personals per tal de mantenir el padró i el cens electoral actualitzat.
- Renovació Padronal d’estrangers no comunitaris: Els estrangers no comunitaris, sense autorització de residència permanent hauran de renovar la seva inscripció padronal cada 2 anys, a comptar des de la data de la seva última renovació o la data de la seva alta al padró, segons s’estableix a la normativa vigent. En cas de no fer-ho en aquest termini, s’acordarà la caducitat d’aquesta inscripció. 

La documentació a aportar per realitzar el tràmit del padró és la següent:
Per acreditar el lloc de residència, tant per les altes com pels canvis de domicili, és la següent:
- Quan es tracti de la persona propietària : Original i fotocòpia del document acreditatiu de l’habitatge: escriptura de compravenda, factura actual de la companyia de la llum, aigua o gas o rebut de l’IBI emès per l’Ajuntament a nom de la persona propietària.
- Quan es tracti de la persona llogatera: original i fotocòpia del contracte de lloguer acompanyat d’un rebut de lloguer o d’aigua, gas o electricitat actualitzat a nom de la persona llogatera.
- En els demés supòsits requerirà l’autorització de la persona propietària/llogatera acompanyada del document identificatiu d’aquesta persona i l’acreditació de la seva titularitat sobre l’habitatge.
Aquests documents hauran de ser aportats original i fotocòpia en el moment de realitzar l’empadronament


Per acreditar la identitat: l’acreditació de la identitat es farà mitjançant qualsevol document oficial (DNI, carnet de conduir espanyol i en el cas d’estrangers NIE o, en el seu defecte, passaport). En el cas que l’interessat disposi d’un NIE caducat l’haurà d’aportar igualment junt amb el passaport en vigor.
Els ciutadans de la Unió Europea hauran d’acreditar la seva identitat amb el NIE en vigor o certificat de registre com a ciutadà de la Unió Europea, acompanyat d’un document amb fotografia: passaport o targeta de residència del seu país d’origen en vigor.
Aquests documents hauran de ser aportats original i fotocòpia en el moment de realitzar l’empadronament

Per acreditar el parentiu, caldrà aportar original i fotocòpia del llibre de família.

Quan es realitzin tràmit per a menors d’edat, Serà necessària la presència d’un dels progenitors per fer l’empadronament i portar l’autorització per menors d’edat amb la documentació especificada en el formulari  signada per l’altre en cas d’unions estables, acompanyat d’original i fotocòpia del llibre de família. En el cas de separació caldrà aportar original i fotocòpia de la sentència sobre la custòdia del menor.

Normativa relacionada:

  • Reial Decret 1690/1986 d’11 de juliol: Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals.
  • La Llei 4/1996, del 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el Padró municipal.
  • Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, per la qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat per Real Decret 1690/1986, de l’11 de juliol.
  • La Resolució de la Subsecretària del Ministeri de la Presidència, de 9 d’abril de 1997, amb instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal d’habitants.
  • Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans membres de la Unió Europea i d’altres estats part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

 

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi. Les seves dades constitueixen prova de residència en el municipi i del domicili habitual del mateix. Les certificacions que d’aquestes dades s’expedeixin tindran caràcter de document públic i fefaent per a tots els efectes administratiu

Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure’s en el Padró del municipi en el que resideix habitualment. Quan visqui en varis municipis, o en varis domicilis dins el mateix municipi, haurà d’inscriure’s únicament en el que visqui durant més temps a l’any.

La inscripció es farà presencialment, llevat que es porti a terme mitjançant representació que s’acreditarà per poder notarial o quan es tracti de menors o incapacitats.

Més informació sobre el tràmit i documentació a aportar al següent enllaç.

 Departament responsable

  • Població


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010 977 010 210
ajuntament@reus.cat