Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Obertura de rasa a la via pública

Llicència i ocupació via pública per l'obertura de rases adreçada a empreses¿Como puedo tramitarlo?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
            
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)


Detalle del trámite

L’empresa interessada ha de presentar la sol·licitud del permís per obertura de rasa a la via pública al registre d’entrada de l’Ajuntament de Reus, adjuntant la informació requerida i els justificants de pagament de l’ICIO i de la taxa.

Una vegada realitzada la corresponent visita tècnica, es redactarà el Decret atorgant autorització amb les condicions pertinents, i establint fiança, si s’escau. O, en cas contrari, es resoldrà mitjançant Decret de denegació.

L’atorgament de la llicència té validesa per un any.

Quina documentació he de presentar?
Sol·licitud de rasa, d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de:
- Reportatge Fotogràfic.
- Plànol d’emplaçament 1:500.
- Numeració exacta de la finca.
- Estudi de Seguretat i Salut.
- Pressupost d’execució material.
- Justificació de preus.
- Amidaments.

Observacions:
Com a requisit previ a l’obertura de rasa, cal demanar el corresponent permís d’ocupació de la via pública.

Normativa relacionada
- Llei 7/1985 de 2 d’abril  reguladora de les bases de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, en  l’àmbit que li sigui d’aplicació.
- L’Ordenança Municipal sobre l’ús de les vies i espais públics.
¿Cuánto cuesta hacer el trámite?Especificaciones técnicas de los documentos enviados telemáticamente

Los documentos enviados telemáticamente por los interesados ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Enginyeria


Trámites vinculados¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat