Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Obertura de rasa a la via pública

Llicència i ocupació via pública per l'obertura de rases adreçada a empreses

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

L’empresa interessada ha de presentar la sol·licitud del permís per obertura de rasa a la via pública al registre d’entrada de l’Ajuntament de Reus, adjuntant la informació requerida i els justificants de pagament de l’ICIO i de la taxa.

Una vegada realitzada la corresponent visita tècnica, es redactarà el Decret atorgant autorització amb les condicions pertinents, i establint fiança, si s’escau. O, en cas contrari, es resoldrà mitjançant Decret de denegació.

L’atorgament de la llicència té validesa per un any.

Quina documentació he de presentar?
Sol·licitud de rasa, d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de:
- Reportatge Fotogràfic.
- Plànol d’emplaçament 1:500.
- Numeració exacta de la finca.
- Estudi de Seguretat i Salut.
- Pressupost d’execució material.
- Justificació de preus.
- Amidaments.

Observacions:
Com a requisit previ a l’obertura de rasa, cal demanar el corresponent permís d’ocupació de la via pública.

Normativa relacionada
- Llei 7/1985 de 2 d’abril  reguladora de les bases de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, en  l’àmbit que li sigui d’aplicació.
- L’Ordenança Municipal sobre l’ús de les vies i espais públics.

 

Quant costa fer el tràmit?

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Enginyeria