Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Obertura de rasa a la via pública

Llicència i ocupació via pública per l'obertura de rases adreçada a empresesCom puc tramitar-ho?

Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
            
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Telemàtic amb identitat digital
      Detall del tràmit

L’empresa interessada ha de presentar la sol·licitud del permís per obertura de rasa a la via pública al registre d’entrada de l’Ajuntament de Reus, adjuntant la informació requerida i els justificants de pagament de l’ICIO i de la taxa.

Una vegada realitzada la corresponent visita tècnica, es redactarà el Decret atorgant autorització amb les condicions pertinents, i establint fiança, si s’escau. O, en cas contrari, es resoldrà mitjançant Decret de denegació.

L’atorgament de la llicència té validesa per un any.

Quina documentació he de presentar?
Sol·licitud de rasa, d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de:
- Reportatge Fotogràfic.
- Plànol d’emplaçament 1:500.
- Numeració exacta de la finca.
- Estudi de Seguretat i Salut.
- Pressupost d’execució material.
- Justificació de preus.
- Amidaments.

Observacions:
Com a requisit previ a l’obertura de rasa, cal demanar el corresponent permís d’ocupació de la via pública.

Normativa relacionada
- Llei 7/1985 de 2 d’abril  reguladora de les bases de règim local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, en  l’àmbit que li sigui d’aplicació.
- L’Ordenança Municipal sobre l’ús de les vies i espais públics.

 Quant costa fer el tràmit?Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Enginyeria


Tràmits vinculatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat