Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Al·legacions a expedients sancionadors per multes de trànsit

Plec de descàrrecs a una denúncia de la Guàrdia urbana de Reus per infracció de circulació o d'estacionament. També per les denúncies de les zones blaves o de parquímetre de la ciutat.¿Como puedo tramitarlo?

Telemàtic amb identitat digital
      
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
            
Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)Detalle del trámite

És el tràmit mitjançant el qual la persona denunciada pot presentar al·legacions mostrant la seva disconformitat per una denúncia de circulació o estacionament que li ha posat la Guàrdia urbana o per haver infringit les normes que regulen les zones blaves o de parquímetre de la ciutat de Reus.

A qui va dirigit aquest tràmit?
Persones físiques o jurídiques que hagin estat denunciades.

Requisits

  • La persona interessada indicarà si és titular del vehicle i si conduïa el vehicle en el moment de la infracció. Si no el conduïa, ha de tenir present que existeix un tràmit específic per identificar la persona conductora per tal que se li notifiqui la denúncia.
  • Cal identificar clarament la denúncia amb el número de butlletí o expedient, la matrícula i la data de la infracció.


Termini de presentació
- Des del mateix moment en què es té l’avís de denúncia o dins el termini de 20 dies naturals des de la recepció de la notificació dela denúncia o des de la seva publicació al suplement de notificacions del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
- Si les al·legacions es presenten fora de termini, no s’admetran a tràmit.

Observacions
- El pagament amb bonificació de la denúncia finalitza el procediment i l’expedient queda arxivat en via administrativa, restant només oberta la via judicial.
- Amb el pagament amb bonificació, es renuncia a presentar al·legacions. I si ja s’havien presentat abans de fer el pagament amb descompte, es considerarà que la persona interessada ha desistit de la seva petició.
- L’òrgan gestor entendrà que les al·legacions les fa la persona que figura com a interessada en aquest tràmit, no la persona que actua com a representant.
- Si la resolució de les al·legacions és desestimatòria, la denúncia passa a sanció de multa, que ha de ser abonada per l’import íntegre sense reducció en els quinze dies següents. Passat aquest termini es generaran els recàrrecs, interessos i costes que corresponguin.

Notificacions en termini amb el codi de barres desactivat
En determinades circumstàncies, quan el procés de notificació ha trigat més temps de l’esperat, el codi de barres del document queda desactivat.
Si a vostè se li notifica una denúncia de trànsit i, estant dins de termini, el codi de barres no li permet fer el pagament per estar caducat, si us plau, contacti amb la unitat de multes a multes@reus.cat, o bé amb el Servei d’atenció i informació al contribuent (SAIC) a saic@reus.cat per tal que li comprovem l’estat de la denúncia i li facilitem una nova carta de pagament. És necessari que en el correu aporti totes les dades necessàries per identificar la denúncia: matrícula del vehicle, butlletí de denúncia, data de la infracció, així com el nom i cognoms i número del document d’identitat de la persona a qui va dirigida la notificació.¿Cuál es el tiempo de tramitación?

- El termini màxim per emetre i notificar resolució sancionadora és d’un any, comptat des de la data de la denúncia.
- La resolució de les al·legacions pot ser estimatòria o desestimatòria. El silenci administratiu en aquest cas és negatiu.

Normativa relacionada
- Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
- Reial Decret 1055/2015, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Reglament General de Conductors, aprovat pel Reial Decret 818/2009, de 8 de maig.
- Ordenança Municipal de Circulació.¿Qué documentación debo presentar?

Sol·licitud (segons model que s’adjunta), amb les dades d’identificació de la persona signatària, matrícula del vehicle, data de la infracció i número del butlletí o de l’expedient que figura a la denúncia.

Important: Si ha pagat la taxa de grua per retirada del vehicle, ha de fer constar el número de compte bancari on s’ha de fer la devolució si les al·legacions són estimades. També cal adjuntar la còpia de la taxa del servei de grua i el comprovant del seu pagament.Especificaciones técnicas de los documentos enviados telemáticamente

Los documentos enviados telemáticamente por los interesados ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Multes


Trámites vinculados¿Cómo puedo acceder a toda mi información?

Le recomendamos que acceda a la carpeta si está obligado o se quieres relacionar electrónicamente con el Ayuntamiento de Reus de acuerdo a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En este sistema, podrá encontrar toda la información y estado de sus datos,gestiones,trámites, comunicaciones,expedientesmunicipales, facturas,etc. como interesado si es:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat