Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Identificació de conductor/a responsable d'una infracció

Comunicació de les dades de la persona responsable d'una multa de circulació o aparcament

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

És el tràmit mitjançant el qual la persona titular o arrendatària d’un vehicle que ha rebut la notificació d’una denúncia per una infracció que no ha comès, pot comunicar les dades de la persona responsable.

Què fer si rep un acord d’inici d’ofici d’un expedient sancionador i no és la persona que conduïa el vehicle en el moment de la infracció?
Identificar la persona que conduïa el vehicle.

A qui va dirigit aquest tràmit?
A persones físiques o jurídiques.

Requisits
Cal identificar clarament el número de denúncia, matrícula del vehicle i les dades de la persona presumpta responsable de la infracció. Com a mínim ha de donar les següents dades: nom i cognoms, document d’identitat (DNI, NIF, NIE, Passaport o Permís de conduir) i adreça completa.
No es pot identificar la persona conductora sense aportar-ne l’adreça, que ha de ser en territori espanyol.

Termini de presentació
20 dies naturals des de la recepció de la notificació de la denúncia o des de la seva publicació al suplement de notificacions del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Observacions
- Amb el pagament amb descompte, el procediment finalitza i l’expedient queda arxivat. Per aquest motiu, no s’atendrà cap identificació de conductor -ni per denúncies que comportin detracció de punts- que s’hagi presentat després del pagament de la denúncia.
- Si no es faciliten les dades completes de la persona conductora, o no s’aporta la documentació corresponent, l’òrgan instructor del procediment sancionador entendrà que no s’ha realitzat el tràmit correctament.
- La persona identificada disposarà d’un nou termini de 20 dies naturals des de la notificació o des de la publicació de la denúncia per pagar amb descompte o per presentar al·legacions.
- Incomplir el deure d’identificació del conductor/a que té la persona titular o arrendatària del vehicle és una infracció molt greu. La sanció és del doble de la prevista per a la infracció originària si aquesta és lleu, i del triple, si és greu o molt greu.

Quin és el temps de tramitació?

Una vegada s’ha rebut la identificació de la persona conductora, es comproven les dades i, si tot és correcte, se li envia notificació de la denúncia (en aquest cas, el canvi de conductor no es comunica a la persona titular).

Però, quan hi ha mancances en la identificació de la persona conductora, la persona titular del vehicle és responsable de la sanció.

El termini màxim de resolució i notificació d’aquesta sol·licitud es de 6 mesos i el silenci administratiu és positiu.

Quina documentació he de presentar?

  • Si la persona conductora no figura inscrita en el Registre de Conductors i Infractors o és una persona estrangera no resident: fotocòpia del permís o llicència de conducció que l’habilii a conduir a Espanya.
  • Contracte d’arrendament, compravenda, vehicle de substitució, justificant professional de sol·licitud de canvi de titularitat del vehicle, segons el cas, per acreditar la possessió del vehicle en el moment de la denúncia.
  • Quan la possessió del vehicle no correspon al titular que figura a la DGT, i aquest fet es determina en resolució judicial o altre document públic: fotocòpia de la resolució judicial o altre document públic que acrediti aquest fet. (Es recorda que s’ha de regularitzar aquesta situació en el Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit.)

Normativa relacionada
- Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
- Reial Decret 1055/2015, de 20 de novembre, pel qual es modifica el Reglament General de Conductors, aprovat pel Reial Decret 818/2009, de 8 de maig.
- Ordenança Municipal de Circulació.Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Multes
  • Guàrdia Urbana de Reus