Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Llicència per constitució o modificació règim de propietat horitzontal

LLicència que comporti increment del nombre d'habitatges o establiments en règim de propietat horitzontal

informatiuinformatiu

Presencial

Oficina Tècnica Empresarial (Cr. Sardà i Cailà, s/n - Edifici Mercat Central 1r. pis)

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Aquest tràmit serveix per obtenir llicència urbanística per dividir horitzontalment edificis que compleixin  normativa, però que en el Registre de la Propietat no constin dividits.

Estan subjectes a aquesta llicència urbanística totes les operacions previstes a l’article 187.2.r) de la Llei d’urbanisme, consistents en la divisió en propietat horitzontal simple o complexa, llevat que aquesta divisió es produeixi en virtut de l’aprovació definitiva d’un projecte de reparcel·lació, d’acord amb l’article 143 d’aquest Reglament, o llevat que la determinació del nombre d’habitatges, d’establiments o d’altres elements o del seu increment estigui establerta en la llicència d’obres corresponent.
A aquests efectes, s’entén per establiments els locals comercials i els industrials. Les places d’aparcament i els trasters no es consideren establiments, llevat del cas que el planejament urbanístic reguli llur nombre o dimensió.

 

Quina documentació he de presentar?
- Model de sol·licitud adjunta degudament emplenada i signada.
- Plànol d’emplaçament.
- Projecte signat per tècnic competent, que s’haurà de presentar en suport paper, per duplicat, i en suport informàtic en un CD en format PDF, on constin els següents documents:
a) La memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o elements proposats a les determinacions del planejament aplicable i, en el cas d’habitatges, del compliment dels requisits mínims d’habitabilitat per a segona ocupació.
b) Els plànols necessaris, a escala adequada, per deixar constància del nombre d’habitatges, establiments o elements, i de llur superfície i ús urbanístic.
c) Nota simple o certificació del Registre de la propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
d) La proforma de l’escriptura pública de divisió horitzontal simple o complexa.
- Taxa per la prestació de serveis urbanístics.

Observacions:
S’ha d’advertir que els edificis antics que no compleixin normativa d’habitabilitat o accessibilitat no poden obtenir aquest tipus de llicència sinó que necessiten tramitar la rehabilitació amb adequació a la normativa.

Normativa relacionada
- Articles 187 i següents del Text refós de la Llei d’Urbanisme DL 1/2010.
- Reglament d’urbanisme.
- Articles 71 i següents del decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS)

 

Quant costa fer el tràmit?

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Llicències Urbanístiques


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook