Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Subvenció unificada: pobresa energètica, servei de subministrament d'aigua, servei de recollida d' escombraries i IBI 2024

Families. Subvenció situacions socioeconòmiques desfavorides i pobresa energètica 2024

qrcodetelemàtic presentialpresencial reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 04/06/2024  fins el 30/09/2024

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Les bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions a les persones que es trobin en les situacions socioeconòmiques determinades a les bases, obtenint, si es reuneixen els requisits establerts, un ajut per pagament de la taxa municipal de recollida domiciliaria d’escombraries i residus sòlids urbans, un ajut pel pagament del servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potable, un ajut pel manteniment de l’habitatge en propietat (IBI)  i ajut per pagament de les despeses de subministraments d’energia elèctrica i de gas.

Límit ingressos pels ajuts:
Unitats familiars d’1 membre = 11.337,28
Unitats familiars d'un sol membre en la què concorrin alguna d’aquestes situacions:
a)    Tenir una edat igual o superior als 65 anys el dia 31 de desembre de l’anualitat anterior a la que se sol·licita la subvenció =  1,80 * IRSC 16.325,69
b)    Tenir una discapacitat física o psíquica amb un grau reconegut igual o superior al 50 per cent = 1,80 * IRSC  16.325,69
Unitats familiars de dos o més membres  = (Núm. membres amb ingressos x IRSC)  9.069,83€ + (Núm. membres sense ingressos x 30% de l’IRSC). 2.720,94€

Termini de presentació de sol•licituds:

La data d’inici de presentació de les sol•licituds és l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el BOPT i fins el 30 de setembre de 2024. (ambdós inclosos).

A tenir en compte:
- Bases publicades al BOPT núm. 73 de 28.3.2015.
- Convocatòria 2024 publicada al BOPT de data:

Consultar l’estat de l’expedient:
Una vegada presentada la sol•licitud es podrà consultar l’estat de la tramitació amb el número de registre d’entrada a través de la Carpeta Ciutadana disponible a https://seu.reus.cat/seu/

AJUT SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
La quantitat a percebre de la subvenció concedida per als beneficiaris de l’ajut de l’aigua, s’estableix en funció de l’import satisfet per la facturació emesa des dels mesos de gener a setembre i amb un màxim de quantitat establert a la convocatòria.

AJUT A LA TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
La quantitat a percebre serà l’equivalent al 80% de la quota líquida a abonar en concepte de taxa per recollida d’escombraries de l’any 2024 pagada pel beneficiari de la subvenció.

POBRESA ENEGÈTICA ( electricitat i gas)
Les bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions individuals a les famílies que es trobin en situació de necessitat socioeconòmica per atendre les despeses de subministraments d’energia elèctrica i de gas per a mantenir la seva llar en condicions mínimes de temperatura, enllumenat en quantitat suficient per atendre els mínims necessaris que viure-hi amb dignitat a la pròpia llar.
Factures objecte de subvenció:
L’ import de la subvenció atorgada no serà el total de la factura, (s’estableix a la convocatòria els imports màxims  totals i per mes subvencionat) i correspondran a les factures pagades pel beneficiari de la subvenció que es presentin dels mesos de d’octubre de 2023 al març de 2024, quedant exclosos els imports per recàrrecs, interessos i/o costos de demora que s’hagin pogut generar.

Assessorament energètic individual i tallers d’estalvi energètic. Més informació en el següent enllaç

AJUT PER AL FOMENT DEL MANTENIMENT D’UN HABITATGE EN PROPIETAT (IBI)
Una quantitat equivalent al 25% de la quota líquida abonada durant l’exercici anterior a la convocatòria, en concepte de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
Condicions de la subvenció

  1. Residir i estar empadronat en un immoble de la ciutat de Reus destinat a ús d’habitatge, sense ostentar la titularitat o drets reals sobre cap altre habitatge o local (entenent a aquest com local comercial o que compleixi les condicions per a ser-ho).
  2. Tenir la unitat familiar uns ingressos líquids anuals que no superin l’import equivalent al salari mínim interprofessional de l’any en curs, incloses les pagues extraordinàries,multiplicat per 1,3.
  3. Esdevenir, el sol•licitant, subjecte passiu o substitut del contribuent de l’impost sobrebéns immobles de naturalesa urbana.
  4. Acreditar el pagament del rebut de l’IBI de l’exercici anterior al de la convocatòria, en el qual no ha de gaudir de la bonificació del 90% en virtut d’aplicació de les ordenances municipals.

Departament responsable

  • Àrea de Recursos Generals i HisendaAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració