Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Subvenció per a menjador escolar curs 2024/25

Families. Subvenció per a assistència a menjador escolar curs 2024/25

qrcodetelemàtic presentialpresencial reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 11/06/2024  fins el 16/07/2024

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

La concessió de subvencions per a l’assistència als menjadors de l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius de la ciutat de Reus, sufragats amb els fons públics, es troba regulada en les bases aprovades per la Junta de Govern Local del 4 d’abril de 2014 i modificades pel Ple de la Corporació del 15 d’abril del 2016 i refós en la publicació del BOPT núm.79 de data 26.4.2016, on es fixen els criteris i el procediment de concessió. Els alumnes residents a Reus amb necessitats educatives especials, tant si estan escolaritats en centres ordinaris (USEE o equivalent) o en centres d’educació especial sostinguts amb fons públics situats en el propi municipi de Reus, han de concórrer igualment a aquesta convocatòria.

Qui pot demanar la subvenció?
Les persones sol•licitants que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Com es demana?

De forma presencial o telemàtica.
El formulari de la sol•licitud es troba en l’apartat impresos relacionats.
Recordeu que cal emplenar el formulari i signar-lo adjuntant els documents segons el cas.

Quan es pot presentar la sol•licitud?
Com més aviat millor, dins el termini que marca la convocatòria, ja que s’aniran resolent per rigorós ordre d’entrada en el registre (sempre i quan tinguin tota la documentació correcta).

Codi IDALU
Es el codi de l’alumne, és necessari posar-lo a la sol·licitud per poder-la tramitar. En el cas de no conèixer aquest codi, es pot consultar via telemàtica en aquest link, o be es pot preguntar a l’escola on està matriculat l’alumne.

Requisits per poder sol•licitar la subvenció:
Podran ser destinataris d’aquestes subvencions les persones físiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases i en les respectives convocatòries.

* Requisits per poder sol•licitar la subvenció en virtut del finançament provinent, a través del Consell Comarcal del Baix Camp, de la Generalitat de Catalunya.
- Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
- No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
- Fer ús del servei de menjador escolar.
- Trobar-se en situació socioeconòmica que es determini en les respectives convocatòries.

* Requisits per gaudir de subvenció o de subvenció complementada en virtut del finançament provinent de l’Ajuntament de Reus:
- El progenitor (o si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció) de l’alumne, que sol•liciti la subvenció ha d’estar empadronat a la ciutat de Reus el dia abans de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) .
- Acreditar una renda per càpita anual que no superi els límits de renda que s’estableix a la convocatòria corresponent.
- Altres requisits que es determinin en la convocatòria.

Si em manca algun dels requisits podré ser beneficiari/ària de la subvenció?  No. És necessari complir tots els requisits fixats a les bases de la convocatòria. La manca de compliment de qualsevol dels requisits comportarà que la resolució de la subvenció sigui desfavorable.

Els aspectes més destacats d’aquesta convocatòria, ja consolidats, són els següents:

Situacions de discapacitats: Com a novetat, l’Ajuntament de Reus subvencionarà el menjador escolar de l’alumnat amb discapacitat, encara que la renda familiar superi el llindar establert per a les famílies en general. En concret, el llindar de renda establert per a les famílies d’aquest alumnat és de 2,5 vegades a l’establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 70% quan s’acrediti una discapacitat superior o igual a 33%. En aquest sentit, l’Ajuntament de Reus finançarà, aquells casos que no quedin coberts per l’esmentat tram garantit del 100% i en els que s’acrediti una situació de discapacitat igual o superior del 33%, valorant només la renda familiar i prenent com a referència el llindar de renda 3 vegades establert.

Complementació municipal:
Conciliació familiar: l’Ajuntament té en compte la conciliació familiar per accedir a un ajut en el pagament del menjador escolar, a banda dels criteris establerts per la Generalitat. Es paguen 5 euros a les famílies que superen els barems establerts per la Generalitat en els casos que els dos progenitors treballen en el període de menjador escolar i que compleixin els barems establerts per l’Ajuntament. A més d’aquests casos, l’Ajuntament també complementa a les famílies en situació de conciliació familiar que reben ajut parcial de la Generalitat fins a arribar als 5 euros. També es manté el suport a les famílies monoparentals

Compactació: les famílies que rebin ajut parcial i ho sol·licitin, també podran compactar, si ho han demanat a la sol·licitud.

Situacions sobrevingudes:

Acabat el termini de presentació de sol•licituds fixada a la convocatòria, es podran admetre sol•licituds sobrevingudes.

Un cop iniciat el curs escolar, tindran dret a rebre l’ajut a partir de des de la data en que s’hagi registrat la petició i en podran fer ús amb caràcter retroactiu des d’aquesta, un cop resoltes, si han fet ús del servei.

Les sol•licituds per canvis de situació, quan s’acreditin situacions sobrevingudes, han de comportar canvis substancials en la situació socioeconòmica de la unitat familiar. Per tal que aquestes sol•licituds puguin ser valorades és necessari que la persona sol•licitant exposi i acrediti documentalment els fets causants de la nova situació i aporti la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar. Les sol•licituds per canvis de situació es valoren de la mateixa manera que la resta de sol•licituds, aplicant els criteris que estableixen les Directrius per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l’alumnat ensenyaments obligatoris i d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs escolar 2024-2025. Aquestes sol•licituds per situacionssobrevingudes es concediran atenent els romanents que resultin de les baixes, absències, renúncies en el decurs del curs escolar.

Quin és el temps de tramitació ?
Si la documentació presentada és correcta, les sol•licituds s’aniran resolent per rigorós ordre d’entrada al registre dintre del termini que marca la convocatòria. Amb caràcter general, les bases estableixen un termini de tres mesos per emetre resolució, a comptar des de l’endemà de la data en que finalitzi la presentació de les sol•licituds de subvenció

Per mes informació consultar bases i convocatòria a l’apartat "impresos relacionats"

Observacions:

  • Convocatòria 2024 :  BOPT de data 10 de juny de 2025
  • Bases publicades en el BOPT núm. 79 de data 26 d'abril de 2016

- El termini ordinari del 11 de juny al 16 de juliol.

 

Text íntegre de la convocatòria http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
 

 

Quina documentació he de presentar?

Volant d’empadronament de la unitat familiar, per persones empadronades en un altre municipi diferent a Reus.

Si hi ha infants en acolliment: Document que acredita aquest acolliment.

 Si els progenitors estan separats o divorciats: sentència judicial i/o conveni regulador on es pugui comprovar la custòdia dels fills o acta de mediació del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Quan algun membre de la unitat familiar estigui donat d’alta a la Seguretat social en el sistema especial de treballadors de la llar: certificat /informe de bases de cotització de tot l’any 2023, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social (es pot sol•licitar trucant al 901.502.050 o bé per Internet al web https://sede.seg-social.gob.es)

•    A més, si es vol optar al tram de conciliació familiar, cal acreditar que els dos pares o tutors estan treballant fora de la llar i/o treballaran fora de la llar durant el curs 2024-2025 (d’acord amb la convocatòria)
Quan es tracta d’autònoms:  2 darrers pagaments fraccionats IRPF i IVA
En el cas d’haver patit ERTO: Certificat de l’empresa li ha aplicat un ERTOEspecificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Serveis SocialsAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració