Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Subvenció unificada: pobresa energètica, aigua, escombraries, IBI i gual 2023

Families. Subvenció situacions socioeconòmiques desfavorides i pobresa energètica 2023

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 12/05/2023  fins el 30/09/2023

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Les bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions a les persones que es trobin en les situacions socioeconòmiques determinades a les bases, obtenint, si es reuneixen els requisits establerts, un ajut per pagament de la taxa municipal de recollida domiciliaria d’escombraries i residus sòlids urbans, un ajut pel pagament del servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potable, un ajut pel manteniment de l’habitatge en propietat (IBI), un ajut per l’entrada de vehicles a través de les voreres (gual) i ajut per pagament de les despeses de subministraments d’energia elèctrica i de gas.

Límit ingressos pels ajuts:
unitats familiars d’1 membre = 10756,43 €
unitats familiar de 2 o més membres = (nombre de membres amb ingressos * 8.605,15) + (nombre de membres sense ingressos * 2.581,54)

Termini de presentació de sol•licituds:
La data d’inici de presentació de les sol•licituds és l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el BOPT i fins el 30 de setembre de 2023. (ambdós inclosos).

A tenir en compte:
- Bases publicades al BOPT núm. 73 de 28.3.2015.
- Convocatòria 2023 publicada al BOPT de data: 11 de maig de 2023.

Consultar l’estat de l’expedient:
Una vegada presentada la sol•licitud es podrà consultar l’estat de la tramitació amb el número de registre d’entrada a través de la Carpeta Ciutadana disponible a https://seu.reus.cat/seu/

AJUT SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
La quantitat a percebre de la subvenció concedida per als beneficiaris de l’ajut de l’aigua, s’estableix en funció de l’import satisfet per la facturació emesa des dels mesos de gener a setembre i amb un màxim de quantitat establert a la convocatòria.

AJUT A LA TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES
La quantitat a percebre serà l’equivalent al 80% de la quota líquida a abonar en concepte de taxa per recollida d’escombraries de l’any 2023 pagada pel beneficiari de la subvenció.

POBRESA ENEGÈTICA ( electricitat i gas)
Les bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions individuals a les famílies que es trobin en situació de necessitat socioeconòmica per atendre les despeses de subministraments d’energia elèctrica i de gas per a mantenir la seva llar en condicions mínimes de temperatura, enllumenat en quantitat suficient per atendre els mínims necessaris que viure-hi amb dignitat a la pròpia llar.
Factures objecte de subvenció:
L’ import de la subvenció atorgada no serà el total de la factura, (s’estableix a la convocatòria els imports màxims  totals i per mes subvencionat) i correspondran a les factures pagades pel beneficiari de la subvenció que es presentin dels mesos de d’octubre de 2022 al març de 2023, quedant exclosos els imports per recàrrecs, interessos i/o costos de demora que s’hagin pogut generar.

Assessorament energètic individual i tallers d’estalvi energètic. Més informació en el següent enllaç

AJUT PER AL FOMENT DEL MANTENIMENT D’UN HABITATGE EN PROPIETAT (IBI)
Una quantitat equivalent al 25% de la quota líquida abonada durant l’exercici anterior a la convocatòria, en concepte de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
Condicions de la subvenció

 1. Residir i estar empadronat en un immoble de la ciutat de Reus destinat a ús d’habitatge, sense ostentar la titularitat o drets reals sobre cap altre habitatge o local (entenent a aquest com local comercial o que compleixi les condicions per a ser-ho).
 2. Tenir la unitat familiar uns ingressos líquids anuals que no superin l’import equivalent al salari mínim interprofessional de l’any en curs, incloses les pagues extraordinàries,multiplicat per 1,3.
 3. Esdevenir, el sol•licitant, subjecte passiu o substitut del contribuent de l’impost sobrebéns immobles de naturalesa urbana.
 4. Acreditar el pagament del rebut de l’IBI de l’exercici anterior al de la convocatòria, en el qual no ha de gaudir de la bonificació del 90% en virtut d’aplicació de les ordenances municipals.

AJUT PER ABONAR EN CONCEPTE DE TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES (GUAL)
Una quantitat equivalent al 50% de la quota líquida a abonar en concepte de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres.
Una quantitat equivalent al 80% de la quota líquida a abonar en concepte de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres, quan el beneficiari de la subvenció o algun dels membres de la seva unitat familiar que convisqui amb ell, acrediti una disminució amb un grau superior al 65%
Requisits específics:

 1. Ostentar la titularitat o un dret real sobre un immoble a la ciutat de Reus, sense ser titular de cap més immoble destinat a ús d’habitatge. En aquest immoble s’hi haurà de residir efectivament i, en aquest sentit, estar-hi empadronat.
 2.  Esdevenir subjecte passiu o substitut del contribuent de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres per accedir a la finca o local del seu habitatge, que en cap cas podrà ser un aparcament d’utilització comunitària per a més d’una unitat familiar.
 3. Ser propietari d’un vehicle que figuri a la matrícula de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica amb el domicili del titular a la mateixa adreça del seu habitatge, o bé ser titular d’un dret d’arrendament o arrendament financer d’un vehicle (renting o leasing), en el qual consti, com a domicili del contractant, el del seu habitatge.
 4. Trobar-se almenys en una de les dues situacions que seguidament es determinen:
 5. Tenir, el subjecte passiu o substitut del contribuent de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres   definits en els punts anteriors, una edat superior als 65 anys, el dia 31 de desembre de l’anualitat anterior a la que se sol•licita la subvenció, o bé
 6. Tenir el subjecte passiu o substitut del contribuent de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres per accedir a una finca o local, o bé un dels membres de la seva unitat familiar, una discapacitat física o psíquica amb un grau reconegut igual o superior al 65 per cent.

 

Quant costa fer el tràmit?

 • -Gratuït  

Departament responsable

 • Serveis Socials
 • Àrea de Recursos Generals i HisendaAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració