Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Subvenció per a la rehabilitació d'habitatges amb destí Borsa de Mediació de lloguer social 2023

Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges destinats a la Borsa de mediació lloguer social

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 18/03/2023  fins el 19/06/2023

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Habitatge (Plaça Baluard, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Es tracta de subvencions per a obres d’arranjament de l’interior dels habitatges amb el compromís que, un cop rehabilitats, els habitatges es destinaran a lloguer a través de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Reus, programa de Mediació per al Lloguer Social que desenvolupa l’Ajuntament de Reus amb col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Els ajuts podran ser  fins el 50% del pressupost protegible amb un import màxim de 15.000 € per habitatge.
Aquest percentatge podrà ampliar-se fins al 75% del pressupost protegible, quan la propietat d’habitatge sigui una entitat del tercer sector que tingui com a finalitat facilitar l’accés a l’habitatge a persones en situació de vulnerabilitat.
El pressupost protegible ha de suposar, com a mínim, una inversió superior als 3.000€ per habitatge i, als efectes del càlcul de l’ajut estarà constituït pel pressupost de les obres, els honoraris tècnics, l’IVA i els tributs que gravin les obres, excepte que tinguin caràcter recuperable.
Si és el cas, també en podran formar part els costos de l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i  el Certificat Energètic.

Persones beneficiàries
Poden ser les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries o usufructuàries de l’habitatge a rehabilitar i a llogar a través de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Reus, programa de Mediació per al Lloguer Social.
No poden ser persones beneficiàries  si es tracta d’un ens integrat en el sector públic o tingui la condició de gran tenidor en els termes que recull la Llei 24/2015 de 19 de juliol.

Requisits del habitatges
Estar situats al terme municipal de Reus.
Han de ser aptes d’acord amb les condicions establertes per la  Borsa d’Habitatges de Lloguer de Reus, programa de Mediació per al Lloguer Social i estar disponibles un cop realitzades les obres.
Disposar d’un informe tècnic de preavaluació elaborat pel personal tècnic de l’Ajuntament.  (veure tràmit)
 

Actuacions protegibles:
-Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge, inclosos banys i cuines, per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per una persona llogatera.
-Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a l’adequació de l’habitatge a la normativa vigent.
-Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos tancaments de protecció exteriors tipus persianes.
-Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres.
-Qualsevol altra que afecti l’interior dels habitatges i sigui exigible per al compliment de la normativa que resulti d’aplicació.
-Honoraris facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte  tècnic de les obres executades, si s’escau, i per a l’obtenció de la corresponent cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic vinculat a les actuacions esmentades.
-Les obres i actuacions no poden  estar començades abans de l’1.01.2023.   

Normativa relacionada
Bases Reguladores dels ajuts per a la rehabilitació d’habitatges destinats a la Borsa de Mediació de lloguer social i d’edificis.
Protocol de gestió i funcionament de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Reus.

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

 

Tres mesos des de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds de la subvenció. El silenci administratiu es negatiu.

 

 

Quina documentació he de presentar?

Cèdula d’Habitabilitat (si no se’n disposa cal aportar-la amb el final d’obra)
Certificació energètica (si no se’n disposa cal aportar-la amb el final d’obra)
Pressupost de l’empresa que realitza les obres, degudament desglossat per cada concepte. Aquests conceptes s’han d’ajustar a l’informe de preavaluació emès pel persona tècnic de l’Ajuntament.
En el cas de més d’una persona propietària:
  Annex I. Autorització per consultar dades per via electrònica, signada per tots els propietaris (model facilitat per l’Ajuntament)
  Annex II. Acord de les persones propietàries per a autoritzar a un del propietaris a presentar la sol·licitud i rebre l’import de la subvenció (model facilitat per l’Ajuntament)

Li recomanem tenir els annexes emplenats i signats abans d’iniciar el tràmit

Documentació municipal que es consultarà i validarà internament.
Informe de preavaluació sobre l’estat de l’habitatge emès pel personal tècnic de l’Ajuntament.
Document  d’encàrrec de gestió de l’arrendament i compliment de les obligacions del programa Borsa de Mediació  per al lloguer social.
Llicència d’obres o comunicat previ d’obres.

Documentació justificativa que caldrà aportar un cop rebuda la notificació de resolució de concessió de la subvenció.
-Comunicat de final de les obres
-Memòria econòmica justificativa del compliment de les actuacions segons model normalitzat on s’indicarà
        - Balanç econòmic de l’actuació amb desglossament de les despeses.
         - Relació detallada dels ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació del seu import i procedència.
         - En cas d’existència de desviacions en relació al pressupost inicial, memòria justificativa de les mateixes.
-Factures i rebuts de les empreses que han realitzat les obres i que acreditin la despesa de les quantitats destinades a l’activitat subvencionada.
-Contracte de lloguer gestionat per la  Borsa d’Habitatges de Lloguer de Reus, programa de Mediació per al Lloguer Social (es consultarà i validarà internament).Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Oficina d'HabitatgeAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració