Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Fraccionament de rebuts en període voluntari de pagament inferiors a 10.000€

Per fraccionar o ajornar els deutes que es troben en període voluntari de pagament

qrcodetelemàtic presentialpresencial

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

SAIC (Cr. Sant Llorenç 25-43201 Reus)

Descripció : Permet la sol•licitud de fraccionament o ajornament de deutes en període voluntari inferiors a 10.000€.
Inici del procediment: Mitjançant sol•licitud de la persona interessada.
Termini de resolució: Sis mesos des de la presentació de la sol•licitud.
Si es compleix amb les condicions establertes en ordenança, s’obtindrà de forma immediata el document de concessió del fraccionament.
Recursos: Pot interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà del dia que hagi d’entendre’s notificat l’acte impugnat.
Efectes de la falta de resolució dins del termini: Desestimació per silenci administratiu.

Requisits, condicions i terminis:
• S’estableix com a forma de pagament obligatòria la domiciliació en un únic compte bancari.
• No es realitzaran fraccionaments la quota resultant dels quals sigui inferior a 25€.
• No es realitzaran fraccionaments l’import total dels quals sigui inferior a 100€
• No tenir deute en període executiu.
• La data de primer venciment, si es sol•licita abans del dia 15 del mes serà el dia 5 del mes següent.
• En cas de impagament d’una fracció, té un termini de 10 dies des de la data de càrrec en compte per a sol•licitar un duplicat de la carta de pagament en l’oficina del SAIC o a través de l’Oficina Virtual Tributaria. Si no se satisfà la quota, s’entendrà incomplerta la fracció i, si escau, es procedirà d’acord amb el que estableix l’ordenança i com assenyala el Reglament General de Recaptació

Terminis i trams de deute     Màxim (mesos)
De 100€ fins 5.000€              12 terminis
De 5.000,01€ a 7.500€          15 terminis
De 7.500,01€ a 10.000€        18 terminis

Normativa
Arts. 90 a 95 de l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local de l’Ajuntament de Reus.
Arts. 65 i 82 de la Llei 58/2003 General Tributària, de 17 de desembre.
Arts. 44 a 54 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, per el que s’aprova el Reglament General de Recaptació
 

 

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Departament responsable
Ajuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració