Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Pla Personalitzat de Pagament (abans termini especial de pagament): Alta

Sistema que permet pagar còmodament tots els rebuts de padró en 10 mesos

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 21/12/2023  fins el 25/01/2024

(Fora de termini)

El Pla personalitzat de pagament és un sistema especial de pagament que permet realitzar ingressos mensuals (en 10 quotes de febrer a novembre), a compte del deute anual estimat corresponent a tots els tributs de cobrament periòdic:

    Impost sobre vehicles de tracció mecànica,
    Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana o rústica)
    Taxa per recollida d’escombraries
    Guals
    Taxa per utilització o aprofitament de vol, sòl i subsòl de la via pública
    Impost sobre activitats econòmiques
    Preu públic recollida residus.

No es cobraran interessos de demora ni s’exigirà garantia, sempre que es paguin les fraccions en els terminis indicats.
La periodicitat mensual dels pagaments, consistirà en deu quotes el cobrament de les quals es realitzarà els dies 5 de cada mes, des del 5 de febrer fins al 5 de novembre inclosos.

L’interessat a acollir-se al pla personalitzat de pagament, o el seu representant, haurà de presentar la sol•licitud abans del 25 de gener de l’exercici a què fa referència la petició. A partir d’aquest moment, quedarà adherit al pla personalitzat de pagament en les condicions sol•licitades, llevat que l’Ajuntament comuniqui la denegació per incompliment dels requisits.

Els requisits per ser beneficiari d’aquest sistema són:
a) No tenir deute pendent en executiu amb l’Ajuntament, llevat que estigui fraccionat o suspès.
b) Les quotes resultants del pla personalitzat de pagament han de ser superiors a 15€.
c) Domiciliació obligatòria del pagament de les quotes en un únic compte.


Quotes: D’acord amb les dades que obren en el seu poder, l’Ajuntament efectuarà una estimació de l’import de les quotes que l’obligat al pagament ha de pagar en cada fracció, en base a la tributació de l’exercici anterior. Al llarg de l’any, l’Ajuntament efectuarà les regularitzacions oportunes per adequar les quotes a l’import actual dels tributs.


Durada: La sol•licitud tindrà efectes per als períodes voluntaris de pagament següents, tenint validesa per temps indefinit, sempre que no hi hagi manifestació expressa en contra per part del subjecte passiu i no deixin de realitzar-se els pagaments en la forma establerta.
 

Quin és el temps de tramitació?

Quin és el temps de tramitació?
Immediat

Quina documentació he de presentar?

Quina documentació he de presentar:
-
DNI - NIE o NIF
i número de compte corrent

Normativa relacionada
Ordenança fiscal número 1 (Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local).
 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • RecaptacióAjuda'ns a millorar!

La teva opinió és molt important, el que fem és per tu i ens pots ajudar, valorant la nova carpeta ciutadana i aportant els teus suggeriments.

Fes la teva valoració