Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


BORSA DE TREBALL D'ADMINISTRATIU/IVA.

FO-2022 Concurs oposició lliure.

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 07/11/2022  fins el 18/11/2022

(Fora de termini)

Objecte:

L’objecte d’aquesta convocatòria és la constitució d’una borsa de treball d’administratiu/iva de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus i altres ens municipals, mitjançant el sistema de concurs oposició i torn lliure, quan es donin algun dels supòsits previstos a l’art. 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública.

El/la titular d’aquest lloc de treball li correspondran les següents funcions bàsiques:
1. Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels contactes amb tercers que aquests requereixen.
2. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar les bases de dades i documents de treball facilitadors per la tasca encomanada.
3. Donar informació externa i interna relacionada amb les activitats gestionades des del servei.
4. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
5. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització i competències.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol·licituds:

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr.Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 25, 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal http://www.reus.cat.

A destacar:

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Quin cost té el tràmit?
És gratuït

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de dos anys, a comptar des de la data de publicació al tauler d’edictes electrònic de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els/les aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

Publicació Bases i convocatoria BOPT de data 4.11.2022

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans