Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Convocatòria d'una plaça de Programador/a

OF- 2019

qrcodetelemàtic presentialpresencial envelopecorreu postal reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

  Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Objecte:

És objecte de les presents bases la regulació del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició i torn lliure, per a la provisió en propietat d’una plaça de programador/a de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació (OPO) per a l’any 2019.

El/la titular d’aquest lloc de treball li correspondran les següents funcions bàsiques:

    1. Ofereix suport als tècnics de la unitat que ho requereixin, en el marc de les seves competències.
    2. Controla, gestiona, participa i executa projectes de business intelligence, bigdata, anàlisi de dades i dades obertes.
    3. Manteniment, assegurament, gestió, control i documentació del correcte manteniment i millora dels sistemes business intelligence, bigdata, anàlisi de dades i dades obertes.
    4. Coordinació amb els proveïdors i contractistes que donen servei a l’Ajuntament en l’àmbit de sistemes business intelligence, bigdata, anàlisi de dades i dades obertes.
    5. Resolució d’incidències dels sistemes informàtics relacionats amb les aplicacions responsabilitat del departament.
    6. Manteniment i control de les bases de dades municipals comunes de tercers i ciutat.
    7. Desenvolupament de les seves tasques d’acord amb la metodologia municipal indicada en cada funció.
    8. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat informàtica, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes.
    9. Donar informació externa i interna relacionada amb les activitats gestionades des del servei. Atén i aclareix les consultes internes i externes. Gestionar consultes relacionades amb el seu àmbit professional.
    10. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts i la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
    11. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes dins del seu àmbit de l’organització i competències.

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol·licituds

Es presentaran de conformitat amb l’establert a la base tercera de les Bases generals que han de regir els processos selectius per a l’accés a les places incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Reus de l’any 2019.

No obstant, la presentació de sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu també es podran realitzar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus.

Perquè la sol·licitud sigui vàlida, s’ha de pagar la taxa de drets d’examen que s’indica a les bases específiques.
La sol·licitud normalitzada es troba en l’apartat impresos relacionats.

El termini i forma de presentació de sol·licituds és de conformitat amb l’establert a la base tercera de les Bases generals que han de regir els processos selectius per a l’accés a les places incloses en les Ofertes Públiques d’Ocupació de l’Ajuntament de Reus  per a l’any 2019.

A destacar:

Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Admissió d’aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies hàbils es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’edictes electrònic de la corporació i a la web municipal http://www.reus.cat.
A la llista provisional, s’establirà un termini de deu dies perquè es pugin esmenar els defectes d’admissió i s’hi inclourà el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis i la composició del tribunal.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones aspirants, de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini de màxim de 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entenen desestimades.
Si no es presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu la llista de persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada.
Si s’accepta alguna al·legació, s’aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i a la  pàgina web municipal www.reus.cat.

- Publicació de bases i convocatòria al BOPT de data 15 de novembre de 2022
- Publicació al BOE
de data
- Publicació al DOCG núm. de data


Per més informació:
1 )Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç; esmenar requeriment i/o aportació de documentació a un expedient

Quant costa fer el tràmit?

  • -29.68 €  Drets d'examen  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans