Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Borsa de treball dinamitzadors/es IMRC

FO-2022. Personal laboral. Torn promoció interna per l'Institut Municipal Reus Cultura

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo

Plazo inscripción / presentación

Del 26/08/2022  hasta el 08/09/2022

(Fuera de plazo)

Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball mitjançant el sistema de concurs oposició i torn de promoció interna per a cobrir necessitats de caràcter temporal, de dinamitzador/a, bé per estar vacants a la plantilla de personal de l’IMRC, o bé per cobrir possibles substitucions o per necessitats d’urgència.

El/la titular d’aquest lloc de treball li correspondran les següents funcions bàsiques:
a. Proposar i implementar millores en les activitats i programes culturals
b. Fer difusió i promoció i col·laborar amb el món associatiu dins de l’àmbit cultural.
c. Donar informació externa i interna relacionada amb les activitats gestionades des del servei.
d. Gestionar les xarxes socials.
e. Preparar, implementar i controlar les diverses activitats festives
i culturals del municipi.
f. Seguir l’evolució del desenvolupament de les activitats realitzades i proporcionar dades per a la seva avaluació.

Les retribucions que corresponen són les del Grup C, Subgrup de classificació C1, amb el complement de destinació (CD) 20 i amb un complement específic anual de 7.579,60 euros segons el catàleg de l’IMRC i amb la plaça denominada DINAMITZADOR/A de la plantilla de l’IMRC.
 

Requisits de les persones aspirants i exercicis del concurs-oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran a la Presidència de l’Institut Municipal Reus Cultura, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https //seu reus cat)  o a les instal·lacions de l’IMRC (Casa Rull.- C. Sant Joan. 27.- 43201) en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Tanmateix, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.

Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer el dia hàbil següent.

A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal (http://www.reus.cat).

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada en el tauler d’edictes electrònic de la corporació i a la web municipal http://www.reus.cat.


Vigència de la borsa de treball
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

- Publicació Bases BOPT de data 25.8.2022
- Obertura termini de presentació de sol•licituds: 26.8.2022
- Finalització termini de presentació de sol•licituds: 7.9.2022

Per més informació:

Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç; esmenar requeriment i/o aportació de documentació a un expedient

A destacar:
Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionados