Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Borsa de treball Tècnic/a Superior de Salut Pública

FO-2022. Borsa de treball. Tècnic/a Superior de Salut Pública

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 06/09/2022  fins el 15/09/2022

(Fora de termini)

Objecte:
L’objecte d’aquesta convocatòria és la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a superior de Salut Pública en l’àmbit de la filologia de l’Ajuntament de Reus, mitjançant el sistema de concurs oposició i torn lliure, quan es donin alguns dels supòsits previstos a l’article 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública

El/la titular d’aquest  lloc de treball li correspondran les següents funcions bàsiques:

1. Planificar, coordinar, executar i avaluar activitats i plans d’actuació propis de la unitat organitzativa d’adscripció.
2.- Assessorar, coordinar-se  i donar suport tècnic en matèria bàsica de salut pública, tant a nivell intern  (Corporació) com a nivell extern (institucions, organismes, empreses i usuaris en general)
3. Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració i execució de plans d’actuació o activitats en matèria de l’especialitat tècnica i de la unitat organitzativa d’adscripció.
4. Inspeccionar, controlar i supervisar aquelles actuacions susceptibles d’afectar a la salut pública.
5. Coordinar i fer el seguiment del compliment dels plecs i concursos públics des del seu àmbit d’actuació.
6. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
7.  Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes dins el seu àmbit de l’organització.

Les retribucions que corresponen són les del Grup A, Subgrup de classificació A1, amb el complement de destinació (CD) 22 i complement específic mensual de 899,02€.
 

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201), en el termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Tanmateix, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.

Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer el dia hàbil següent.

A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal (http://www.reus.cat).

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies hàbils, es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada en el tauler d’edictes electrònic de la corporació i a la web municipal http://www.reus.cat.

La sol•licitud normalitzada es troba en l’apartat documentació i impresos

Vigència de la borsa de treball
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

- Publicació Bases BOPT de data 5.9.2022
- Obertura termini de presentació de sol•licituds: 6.9.2022
- Finalització termini de presentació de sol•licituds: 15.9.2022

Per més informació:

1) Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç; esmenar requeriment i/o aportació de documentació a un expedient

A destacar:
Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Si teniu algún dubte podeu posar-vos en contacte trucant al 977.010.010 (opció 2).
 

 

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans