Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


CONVOCATORIA DE 10 AGENTS DE LA GUARDIA URBANA DE REUS

OF-2022 Oposició lliure per a la provisió de 10 agents de la guàrdia urbana de Reus

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo reqRepresentacioRequiere acreditar representación

Si actúas como representante, debes acreditar formalmente la representación. Puedes hacerlo adjuntando los documentos a la solicitud o inscribir la representación en el registro de Representantes REPRESENTA. Más información aquí.

Plazo inscripción / presentación

Del 31/08/2022  hasta el 07/10/2022

(Fuera de plazo)

Avís: el termini per presentar esmenes és el 20 d’octubre de 2022.

Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és regular el procés de selecció per a la provisió, mitjançant el sistema d’oposició lliure, de deu places d’agent de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Reus, incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a l’any 2022.

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds

El termini de presentació de sol•licituds començarà l’endemà de la publicació de les bases específiques en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i acabarà als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Ofi cial de l’Estat (BOE) de l’extracte de la convocatòria.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr.Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201)
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 25, 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal http://www.reus.cat.
Al tractar-se d’oposició lliure no s’ha d’adjuntar currículum vitae ni mèrits, atés que no son valorables, en una convocatòria d’oposició d’aquest tipus. 

Tots els requisits comuns i específic s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds, llevat dels especificats a l’apartat g). En tots els casos, aquests requisits s’han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionaris/àries de carrera de les persones aspirants.

A destacar:
Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Com es fa el pagament
Les persones que realitzen el tràmit a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, el propi tràmit et guiarà per fer el pagament amb tarja de crèdit de l’import de la taxa que es farà durant el procès d’omplir el formulari on line. Cal doncs que tingueu una targeta bancària preparada per finalitzar el tràmit correctament i poder obtenir el comprovant de la presentació realitzada correctament.


Admissió d’aspirants
Acabat el termini de presentació de sol•licituds, l’Alcalde o el Regidor/a en qui hagi delegat,  declararà aprovada la llista de persones admeses i excloses en el termini màxim d’un mes. Aquesta resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, i a la pàgina web municipal www.reus.cat.

- Publicació Bases específiques BOPT de data 30.8.2022
- Rectificació Bases específices BOPT de data 9.9.2022
- Publicació anuncia BOE de data 17.09.2022

- Bases generals publicades al BOPT 29.8.2022 i DOGC 30.8.2022 (veure-les a tràmits vinculats :oferta pública 2022)

- Inici termini presentació instàncies : 31.8.2022
- Finalització termini presentació instàncies :  20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Ofi cial de l’Estat (BOE) de l’extracte de la convocatòria


Per més informació:
Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç;


 

 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -GRATUÏT per a persones a l'atur i que no rebin cap quantitat en concepte de subsidi (Oordenança fiscal núm. 13)  
  • -23.85 €  Drets d'exàmen  

Departamento responsable

  • Recursos Humans