Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Contractació temporal d'un tècnic/a mitjà/na d'emprenedoria

FO-2022. Contractació temporal d'un tècnic/a mitjà/na d'emprenedoria

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo reqRepresentacioRequiere acreditar representación

Si actúas como representante, debes acreditar formalmente la representación. Puedes hacerlo adjuntando los documentos a la solicitud o inscribir la representación en el registro de Representantes REPRESENTA. Más información aquí.

Plazo inscripción / presentación

Del 27/07/2022  hasta el 09/08/2022

(Fuera de plazo)

Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la contractació temporal d’un/a tècnic/a mitjà/na en l’àmbit de l’assessorament i acompanyament en la creació i consolidació d’empreses mitjançant el sistema de concurs oposició i torn lliure, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, per cobrir necessitats de personal que realitzi les funcions especificades en aquestes bases, quan es donin algun dels supòsits previstos a l’art. 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’ocupació pública.
 
El/la titular d’aquest lloc de treball li correspondran les següents funcions bàsiques:
1. Dissenyar, implementar i avaluar projectes per al foment de l’emprenedoria.
2. Realitzar accions de sensibilització per promoure l’esperit emprenedor entre els diferents col·lectius  de  la ciutat. 3. Atendre i assessorar sobre la viabilitat tècnica i econòmica de projectes empresarials liderats per persones emprenedores. Donar suport i eines per l’anàlisi previ de la idea de negoci. Assessorar en l’elaboració dels plans d’empresa, acompanyant a la persona emprenedora durant procés de creació empresarial.
4. Assessorar i donar suport en iniciatives dirigides a la consolidació i/o relleu empresarial.
5. Dinamitzar, assessorar i gestionar programes relacions amb l’emprenedoria de l’economia cooperativa, social i solidària.
6. Analitzar les necessitats de formació de les persones usuàries del servei d’assessorament a l’emprenedor/a per tal d’organitzar itineraris o càpsules formatives adients a les seves necessitats.
7. Elaborar una proposta anual d’itineraris o càpsules formatives, cercar els proveïdors o les entitats més adients per cada cas.
8. Realitzar informes de seguiment per avaluar el nivell de satisfacció dels participants en les accions formatives.
9. Col·laborar en el disseny de les convocatòries d’ajuts a la creació de nous negocis.
10. Dona suport en la difusió i assessorament per la sol·licituds d’ajuts pel foment de la creació de negocis.
11. Seguiment dels ajuts al foment emprenedor. Difusió i acompanyament en l’accés a subvencions i finançament a persones emprenedores.
12. Elaboració d’informes d’avaluació, justificacions tècniques i memòries dels projectes.
13. Utilitzar les eines i aplicatius de gestió segons normativa de cada projecte i procediments de qualitat establerts. I en general, qualsevol altra relacionada amb les anteriors.
14. Treballar i col·laborar  amb altres serveis municipals, així com altres entitats i administracions.
15. Fer propostes de millora dintre del seu àmbit d’actuació, prèvia detecció i anàlisi de necessitats
16. Sensibilitzar i impulsar la creació de negocis d’impacte.
17. Dinamitzar espais d’interrelació i sinergies entre ecosistema emprenedor de la ciutat
18. Donar suport a la gestió administrativa dels procediments administratius que es derivin del projecte.
19. Realitzar el seguiment de la gestió pressupostària del projecte.
20. Donar suport en les tasques de comunicació del projecte i activitats, i difusió a través dels canals disponibles així com l’impuls i elaboració de campanyes comunicatives.
 21. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 22. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització i competències.

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201), en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Tanmateix, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.

Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer el dia hàbil següent.

A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal (http://www.reus.cat).

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies hàbils, es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada en el tauler d’edictes electrònic de la corporació i a la web municipal http://www.reus.cat.

La sol•licitud normalitzada es troba en l’apartat documentació i impresos

- Publicació Bases BOPT de data 26 de juliol de 2022
- Obertura termini de presentació de sol•licituds: 27 de juliol de 2022
- Finalització termini de presentació de sol•licituds: 9 d’agost de 2022

Per més informació:

1) Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç; esmenar requeriment i/o aportació de documentació a un expedient

A destacar:
El canal presencial té limitat el seu aforament degut a l’actual situació sanitària per la covid-19. Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Si teniu algún dubte podeu posar-vos en contacte trucant al 977.010.010 (opció 2).
 

 

 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Recursos Humans