Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Borsa de treball de tècnics/ques mitjans/es de programes d'ocupació IMFE

FO-2022 Concurs oposició lliure

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo reqRepresentacioRequiere acreditar representación

Si actúas como representante, debes acreditar formalmente la representación. Puedes hacerlo adjuntando los documentos a la solicitud o inscribir la representación en el registro de Representantes REPRESENTA. Más información aquí.

Plazo inscripción / presentación

Del 10/06/2022  hasta el 23/06/2022

(Fuera de plazo)

Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per cobrir futures contractacions o nomenaments de caràcter temporal com a tècnic/a mitjà/na d’ocupació.
Les funcions que genèricament realitzarà seran la d’excussió de projectes de formació i ocupació, més concretament, gestiona programes i projectes dirigits a la millora de l’ocupabilitat de les persones, gestiona el procés de selecció de les persones usuàries, elabora material pedagògic, realitza la docència de la formació complementària, coordina les necessitats d’infraestructura per a la docència, fa recerca de professionals docents i/ o efectua la proposta d’inici del tràmit que correspongui per a la contractació de serveis professionals, realitza el seguiment de les persones participants amb sessions de tutoria i d’orientació individual i grupal, realitza la prospecció i acompanyament a la inserció al mercat de treball de les persones usuàries, realitza la gestió tècnica i administrativa que correspongui segons directrius o normativa reguladora de cada un dels programes. Elabora informes, justificacions tècniques i memòries. Utilitza eines i aplicatius de gestió segons normativa de cada projecte i procediments de qualitat establerts. I en general, qualsevol altra relacionada amb les anteriors.

Els cridaments per la contractació temporal es faran per rigorós ordre de puntuació final i posició en la relació de major a menor.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es dirigiran al President de l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell, es presentaran al Registre de l’IMFE Mas Carandell, i s’hauran de presentar en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al Butlletí Oicial de la Província de Tarragona (BOPT), al tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament de Reus i a la web www.mascarandell.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies. Tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i a la web www.mascarandell.cat

Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç; esmenar requeriment i/o aportació de documentació a un expedient

Presentació telematica

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Publicació Bases i convocatoria BOPT de data 9 de juny de 2022

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -gratuït  

¿Qué documentación debo presentar?

Veure bases.

A l'apartat "Impresos relacionats" trobarà un model de mèrits que haurà d'emplenar i adjuntar a la sol·licitud.

 Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell ( IMFE )