Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Concurs oposició per a la provisió en propietat d'una plaça de Tècnic/a superior (TS2) IMFE

OP 2018 -Tècnic/a superior (orientació acadèmica i laboral) Promoció Interna

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 28/06/2022  fins el 18/07/2022

(Fora de termini)

Objecte:

És objecte de les presents bases la regulació del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn promoció interna, per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic/a superior pel servei d’estructura organitzativa: Orientació acadèmica i laboral de la plantilla de personal laboral de l’IMFE Mas Carandell, incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2018.

Funcions bàsiques: Veure bases de la convocatòria   

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol·licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es dirigiran al President de l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell, es presentaran a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus per mitjans electrònics (http://seu.reus.cat) o presencialment al Registre de l’IMFE Mas Carandell (Carrer Terol, 1 de Reus)

Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les sol.licituds per prendre part en el procés selectiu s’hauran de presentar en el termini de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOPT.
No serà d’aplicació, el referent al termini de presentació regulat a les bases generals de l’oferta pública 2018.

Com es fa el pagament
1.- Les persones que realitzen el tràmit a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, el propi tràmit et guiarà per fer el pagament amb tarja de crèdit de l’import de la taxa.

2.- Les persones que realitzen el tràmit de forma presencial al Registre de l’IMFE o en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015:
- Previ a fer el tràmit heu de fer una transferència al número de compte:   ES45-0182-6035-4602-0151-5703
   Assumpte: Nom i cognoms i referència de la plaça
   Ajuntar el comprovant de la transferència a sol.licitud.

Admissió d’aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d’un mes es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i a la web http://www.mascarandell.cat.

A la llista provisional, s’establirà un termini de deu dies hàbils perquè es pugin esmenar els defectes d’admissió i s’hi inclourà el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis, l’ordre d’actuació dels/de les aspirants, i la composició del tribunal.

Publicació Bases BOPT de data 29 de desembre de 2021
Obertura termini de presentació de sol·licituds: 28 de juny de 2022


A destacar:

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat documentació i impresos.

 

 

 

Quant costa fer el tràmit?

Quina documentació he de presentar?

* Currículum vitae signat per l’aspirant
* Titulació acadèmica o resguard d’haver-la obtingut
* Certificació acreditativa del nivell C de català
* En cas de ser necessari, nivell de llengua castellana
* En cas de ser necessari, sol·licitud adaptacions i els informes corresponents

 

 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell ( IMFE )