Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Subvenció a entitats per al foment de l'activitat esportiva a la ciutat 2022

Bases amb l'objectiu d'estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions a entitats que desenvolupin activitats i projectes d'interès esportiu a la ciutat de Reus

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini reqRepresentacioRequereix acreditar representació

Si actues com a representant, has d'acreditar formalment la representació. Pots fer-ho adjuntant els documents a la sol·licitud o inscriure la representació al registre de Representants REPRESENTA. Més informació aquí.

Termini inscripció/presentació

Del 21/04/2022  fins el 11/05/2022

(Fora de termini)

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les entitats esportives i aquelles entitats de la ciutat que participin o portin a terme qualsevol de les activitats objecte de subvenció, que per aquesta convocatòria són:

- Mòdul Esport Base 1
- Mòdul Esport Base 2
- Mòdul Organització Participació en Activitats Esportives Regulars
- Mòdul Transport
- Mòdul Organització d’Activitats Esportives Extraordinàriesàries

Les entitats hauran de complir, en el moment de presentar la sol•licitud els següents requisits:
a) Estar inscrites o adscrites en els registres següents:
- Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Reus .
- Registre d’Entitats de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
b) No ser deutor/a per cap concepte de l’Ajuntament de Reus ni dels seus ens instrumentals.

Justificació de la subvenció

Les entitats benefi ciàries disposaran d’un mes, a partir del dia que finalitzi l’activitat subvencionada, per justificar el compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en la concessió de les subvencions.
No obstant això, l’òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar una ampliació del termini fi xat per a la presentació de la justifi cació, que no podrà accedir de quinze dies, si així ho sol·licita el benefi ciari i acredita un motiu justifi cat.
Els serveis tècnics emetran el pertinent informe per dur a terme el pagament que correspongui de la subvenció atorgada.
Si a criteri dels serveis tècnics la justifi cació presentada ha d’ésser objecte de subsanació o complementació, ho comunicaran a l’esmentada entitat, perquè subsani la deficiència detectada en el termini de 10 dies. Mentre no es produeixi aquesta subsanació, restarà suspès el termini previst al paràgraf anterior.
Aquesta justificació s’efectuarà d’acord amb el model que facilitarà la Regidoria d’Esports.

Respecte a la justificació dels mòduls «Esports Base 1 i 2», i del mòdul «Activitats Esportives Regulars», d’acord amb les bases no es contempla que hagin d’aportar memòria econòmica justificativa en el mateix sentit que els mòduls «Organització d’Activitats Esportives Extraordinàries» i «Transport», no obstant, de conformitat amb l’article 78 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al tractar-se d’una justificació a través de mòduls, hauran d’aportar a més a més de la memòria justificativa de l’activitat i la resta de documents de les bases, el següent:

Una memòria econòmica justificativa que contindrà:
    • L’acreditació, o en el seu defecte, declaració del beneficiari sobre el número d’unitats físiques considerades com a mòdul.
    • Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades en la memòria d’actuació.
    • Detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i procedència.

Les entitats beneficiaries hauran de fer constar la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Reus en els elements de difusió de l’activitat objecte de la subvenció (pàgina web, xarxes socials, publicacions, cartells...). De manera que en aquests elements de difusió s’haurà d’incloure l’expressió: “Amb el suport de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Reus”.

La justificació de la difusió es farà mitjançant la presentació d’una imatge, on es vegi la difusió de la col·laboració municipal, en el moment de fer la corresponent justificació de la subvenció.

Nota destacada respecte a les notificacions de la resolució de l’atorgament o denegació de la subvenció
De conformitat amb el previst a la LLei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i amb els articles. 4.5 i 17 del Reglament municipal de les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics, la notificació de les resolucions dictades per a l’eventual concessió o denegació de les subvencions sol•licitades s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a l’oficina virtual de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Normativa relacionada

Bases publicades al BOPT núm. 82 de 9.4.2015
Convocatòria 2022 publicada al BOPT de data 20/04/2022
 

NOTA D’INTERÈS: Si teniu dubtes de com fer el tràmit, l’Ajuntament posa a la vostra disposició una guia de com sol·licitar la subvenció pas a pas i com obtenir la identitat digital necessària en aquest enllaç

 

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

El termini que es disposa per emetre resolució és de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol•licituds de subvenció, llevat que la respectiva convocatòria prevegi un termini inferior. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol•licitud de concessió de la subvenció.

Quina documentació he de presentar?

Segons el mòdul escollit, caldrà adjuntar una documentació específica. Et recomanem descarregar els annexes que trobaràs a l’apartat "Impresos relacionats" previament i ternir-los preparats en el moment d’iniciar el tràmit.

Mòdul Esport Base 1:
Annex A, d’acord amb el certificat
Certificat de llicències esportives (s’ha de fer per part de la federació o Consell Esportiu del Baix Camp).

Mòdul Esport Base 2:
Annex B, d’acord amb el certificat
Certificat de llicències esportives (s’ha de fer per part de la federació o Consell Esportiu del Baix Camp).

Mòdul Organització Activitats Esportives Extraordinàries:

Annex C
Memòria: Annex 1
Pressupost: Annex 2

Mòdul Transport:
Annex D 
Memòria:  Annex 1
Pressupost:  Annex 2

Mòdul Participació en Activitats Esportives Regulars:
Annex E, d’acord amb el certificat
Certificat de llicències esportives (s’ha de fer per part de la federació o Consell Esportiu del Baix Camp).
 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Regidoria d'Esports