Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Subvenció a entitats per activitats d'interès juvenil 2022

2022- Bases per l'atorgament de subvencions per a les entitats que portin a terme actuacions relatives a la promoció, el foment i la realització d'activitats d'interès juvenil a la ciutat de Reus

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo reqRepresentacioRequiere acreditar representación

Si actúas como representante, debes acreditar formalmente la representación. Puedes hacerlo adjuntando los documentos a la solicitud o inscribir la representación en el registro de Representantes REPRESENTA. Más información aquí.

Plazo inscripción / presentación

Del 11/03/2022  hasta el 30/06/2022

(Fuera de plazo)

Objecte:
Fomentar les activitats d’interès juvenil a la ciutat de Reus programades o que obtinguin el suport de l’Ajuntament de Reus i que tinguin per finalitat:

 • Millorar la cohesió social dels i les joves de la ciutat.
 • Promoure l’associacionisme juvenil i la seva implicació en els afers públics de la ciutat
 • Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació.
 • Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat.
 • Possibilitar el creixement quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat en els àmbits de les activitats d’interès juvenil.
 • Intervenir preventivament sobre la població jove en situació de risc social

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions les persones jurídiques que compleixin els requisits següents: 

 • Estar inscrites en qualsevol d’aquests registres, indistintament:

             Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Reus.
             Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
             Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.    

 • No ser deutor/a per cap concepte de l’Ajuntament de Reus ni dels seus ens instrumentals.
 • Tenir la seu en el terme municipal de Reus. 

La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.

Termini de presentació de sol·licituds:

- Bases publicades al BOPT núm. 188 de 13 d’agost de 2013.

- Convocatòria 2022 publicada al BOPT de data 10 de març de 2022.

Justificació de la subvenció
Les entitats benefi ciàries disposaran d’un termini de dos mesos a comptar des de la fi nalització de l’activitat
subvencionada per justifi car el compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos
en la concessió de les subvencions, no obstant el termini de justifi cació dels projectes fi nalitzats a partir de l’1 de
novembre serà el 15 de gener de l’any següent.

NOVETAT: Si teniu dubtes de com fer el tràmit, l’Ajuntament posa a la vostra disposició una guia de com sol·licitar la subvenció pas a pas i com obtenir la identitat digital necessària en aquest enllaç

 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

 • -Gratuït  

¿Cuál es el tiempo de tramitación?

Les subvencions han d’estar resoltes en un termini màxim de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que l’òrgan competent hagi resolt al respecte, els interessats podran entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.

En tot cas, l’atorgament de subvencions resta subjecte a l’existència de disponibilitat pressupostària per a l’exercici corresponent.

¿Qué documentación debo presentar?

S’haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’Annex 1: Memòria i Annex 2: Pressupost, que trobaràs a l’apartat "Impresos relacionats". Et recomanem preparar-los previament a iniciar la sol·licitud.

La resta de documentació detellada a l’apartat sisè de les bases no caldrà aportar-la, serà consultada per l’Ajuntament.Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

 • Regidoria de Salut i ciutadania