Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Concurs Oposició per a la provisió en propietat de 3 places d'auxiliar administratiu/va

OF- 2018 3 places d'auxiliar administratiu/va

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo

Plazo inscripción / presentación

Del 31/12/2021  hasta el 28/02/2022

(Fuera de plazo)

Objecte de la convocatòria
És objecte de les presents bases la regulació del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per a la provisió en propietat de tres places d’auxiliar administratiu/iva, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació (OPO) per a l’any 2018.

Característiques generals de les places que es convoquen:
    • Denominació de la plaça segons la plantilla: auxiliar administratiu/va
    • Règim jurídic: funcionari de carrera
    • Retribució: les retribucions que corresponen són les del Grup C, subgrup de classificació C2, amb el complement de destinació (CD) 14 i el complement específic mensual (CE) de 463,18 euros.
    • Número de places convocades: 3
    • Grup de classificació: Escala d’Administració General, subescala auxiliar, grup C, subgrup C2, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, de conformitat amb el que disposa l’art. 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
    • Sistema de selecció: concurs-oposició
    • Torn: lliure

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (http://www.reus.cat ) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201), en el termini especificat a la base tercera de les bases generals que han de regir els processos selectius per a l’accés a les places incloses en l ’Oferta pública de l’Ajuntament de Reus per l’any 2018.
Tanmateix, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal https://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies hàbils es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’edictes electrònic de la corporació i a la web municipal http://www.reus.cat 

La sol·licitud normalitzada es troba en l’apartat documentació i impresos

- Publicació Bases BOPT de data 30 desembre 2021
- Publicació al BOE de data 7 de febrer de 2022
- Publicació al DOGC de data 12 de febrer de 2022
- Obertura termini de presentació de sol·licituds: 31 desembre de 2021
- Finalització termini de presentació de sol·licituds: 28 de febrer de 2022

Per més informació:

1) Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç; esmenar requeriment i/o aportació de documentació a un expedient

A destacar:
El canal presencial té limitat el seu aforament degut a l’actual situació sanitària per la covid-19. Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Si teniu algún dubte podeu posar-vos en contacte trucant al 977.010.010 (opció 2). 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Recursos Humans