Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Concurs Oposició per a la provisió en propietat de 2 places Tènic Mitjà Biblioteca_promoció interna

OF-2018 i 2019 2 places Tècnic Mitjà Biblioteca

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo

Plazo inscripción / presentación

Del 30/12/2021  hasta el 13/05/2022

(Fuera de plazo)

Objecte:
És objecte de les presents bases la regulació del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició en
torn promoció interna, per a la provisió en propietat de dues places de tècnic/a mitjà/na de biblioteca de la plantilla
de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, incloses a les Ofertes Públiques d’Ocupació (OPO) per als anys
2018 i 2019.

Característiques generals de la plaça que es convoca:

• Denominació de la plaça segons la plantilla: tècnic/a mitjà/na de biblioteca
• Règim jurídic: laboral
• Retribució: Les retribucions que corresponen són les del Grup A, Subgrup de classificació A2, amb el
complement de destinació (CD) 20 i el complement específic mensual (CE) de 316,29 euros
• Número de places convocades: 2
• Sistema de selecció: concurs oposició
• Torn: promoció interna

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria


Sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (http://www.reus.cat ) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201), en el termini especificat a la base tercera de les bases generals que han de regir els processos selectius per a l’accés a les places incloses en l ’Oferta pública de l’Ajuntament de Reus pels anys 2018 i 2019
Tanmateix, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal https://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies hàbils es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’edictes electrònic de la corporació i a la web municipal http://www.reus.cat 

La sol·licitud normalitzada es troba en l’apartat documentació i impresos

- Publicació Bases BOPT de data 29 desembre 2021
- Obertura termini de presentació de sol·licituds: 30 desembre de 2021
- Finalització termini de presentació de sol·licituds: Pendent publicació BOE

Per més informació:

1) Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç; esmenar requeriment i/o aportació de documentació a un expedient

A destacar:
El canal presencial té limitat el seu aforament degut a l’actual situació sanitària per la covid-19. Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Si teniu algún dubte podeu posar-vos en contacte trucant al 977.010.010 (opció 2). 

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Recursos Humans