Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Convocatòria de 4 places d'Auxiliar tècnic/a de Biblioteca

OF- 2019

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo

Plazo inscripción / presentación

Del 23/11/2021  hasta el 10/01/2022

(Fuera de plazo)

Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per a la provisió en propietat de quatre places d’Auxiliar tècnic/a de Biblioteca de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, incloses a l’ Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2019.

El/la titular de la plaça serà adscrit a un lloc de treball d’auxiliar tècnic/a de biblioteca i li correspondran les següents funcions bàsiques:

1. Atendre les demandes de les persones i/o entitats usuàries en matèria d’informació i consultes bibliogràfiques i dels diferents serveis que presta la biblioteca.
2. Vetllar per l’ordre de les prestatgeries i les sales, recollint, classificant i desant documents i controlar el bon ús per part de les persones usuàries.
3. Tramitar i controlar el procediment de préstec de documents així com el seguiment dels retards, desiderates i altres gestions relacionades amb el préstec.
4. Realitzar tasques administratives del procés d’adquisició de documents,  tasques derivades del procés físic de preparació de documents, tasques inherents a la difusió digital dels documents i totes les altres tasques generals derivades de la gestió diària de la biblioteca.
5. Donar suport a les activitats d’animació a la lectura que s’organitzen a la biblioteca des de la seva concepció fins a la seva avaluació.
6. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
7. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització i competències.
 

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol·licituds

Es presentaran de conformitat amb l’establert a la base tercera de les Bases generals que han de regir els processos selectius per a l’accés a les places incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Reus de l’any 2019.

No obstant, la presentació de sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu també es podran realitzar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, per mitjans electrònics https://seu.reus.cat

Perquè la sol·licitud sigui vàlida, s’ha de pagar la taxa de drets d’examen que s’indica a les bases específiques.
La sol·licitud normalitzada es troba en l’apartat impresos relacionats.

El termini de presentació de sol•licituds començarà l’endemà de la publicació de les bases específiques en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i acabarà als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de l’extracte de la convocatòria.

A destacar:

Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Admissió d’aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies hàbils es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada en el tauler d’edictes electrònic de la corporació i a la web municipal http://www.reus.cat.
A la llista provisional, s’establirà un termini de deu dies perquè es pugin esmenar els defectes d’admissió i s’hi inclourà el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis i la composició del tribunal.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones aspirants, de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini de màxim de 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entenen desestimades.
Si no es presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu la llista de persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.
Si s’accepta alguna al·legació, s’aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal http://www.reus.cat.

- Publicació de bases i convocatòria al BOPT de data 22 de novembre de 2021
- Publicació al BOE
de data 20 de desembre de 2021
- Publicació al DOCG de data 20 de desembre de 2021


Per més informació:
1 )Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç; esmenar requeriment i/o aportació de documentació a un expedient

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -23.85 €  Drets d'exàmen  

Departamento responsable

  • Recursos Humans