Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu electrònica


Concurs Oposició per a la provisió de 3 places de Tècnic d'Administració General

OF-2018 3 Places de TAG Subjectes al procès d'estabilització

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 28/10/2021  fins el 13/12/2021

(Fora de termini)

Objecte:
És objecte de les presents bases la regulació del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per a la provisió en propietat de tres places de Tècnic/a Administració General de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus incloses a les Ofertes Públiques d’Ocupació per a l’any 2018, subjectes al procés d’estabilització, de conformitat l’establert al Reial decret 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el treball públic.
 
Es desenvoluparan genèricament les següents funcions bàsiques:

    1. Realització d’activitats administratives de nivell superior; direcció administrativa, gestió, estudi i proposta; preparació de normativa; elaboració d’informes; inspecció, execució i control.
    2. Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració i execució de plans d’actuació o activitats en matèria de l’especialitat tècnica i de la unitat organitzativa d’adscripció.
    3. Coordinar-se amb altres serveis i administracions.
    4. Coordinar i fer el seguiment dels plecs i concursos públics des del seu àmbit d’actuació.
    5. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
    6. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització i competències.

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (http://www.reus.cat ) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201), en el termini especificat a la base tercera de les bases generals que han de regir els processos selectius per a l’accés a les places incloses en l ’Oferta pública de l’Ajuntament de Reus per l’any 2018.
Tanmateix, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal https://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies hàbils es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’edictes electrònic de la corporació i a la web municipal http://www.reus.cat 

La sol·licitud normalitzada es troba en l’apartat documentació i impresos

- Publicació Bases BOPT de data 27 d’octubre de 2021
- Obertura termini de presentació de sol·licituds: 28 d’octubre de 2021
- Finalització termini de presentació de sol·licituds: 13 de desembre de 2021 (inclòs)

Per més informació:

1) Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç; esmenar requeriment i/o aportació de documentació a un expedient

A destacar:
El canal presencial té limitat el seu aforament degut a l’actual situació sanitària per la covid-19. Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Si teniu algún dubte podeu posar-vos en contacte trucant al 977.010.010 (opció 2).
 

 

 

Quant costa fer el tràmit?

Departament responsable

  • Recursos Humans