Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Sede electrónica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Buscador de la Seu Electrónica


Convocatòria d’una plaça d’arquitecte/a tècnic inclosa a l'Oferta Pública d’Ocupació de l'any 2019

OF-2019

informatiuinformativo calendartrámite fuera de plazo

Plazo inscripción / presentación

Del 22/06/2021  hasta el 09/08/2021

(Fuera de plazo)

Objecte:

És objecte de les presents bases la regulació del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per a la provisió en propietat d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Reus, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació (OPO) per a l’any 2019.

El/la titular de les places se l’adscriurà a un lloc de treball d’arquitecte/a tècnic/ i li correspondran les següents funcions bàsiques:

1. Assessorar i donar suport tècnic, informar i representar en matèria de la seva especialitat, tant a nivell intern dins de la pròpia Corporació, com a nivell extern respecte a entitats locals, empreses, altres institucions i organismes, així com els usuaris en general quan la dificultat tècnica ho requereixi.
 2. Realitzar la tramitació derivada de projectes d’edificació i urbanització o donar suport als/les arquitectes de la Corporació.
.3. Elaborar estudis i informes tècnics de diversa índole per donar resposta a les necessitats que es presentin així com valoracions i inspeccions dels projectes d’edificació i urbanització de l’espai urbà.
4. Encarregar-se de la coordinació i control de la correcta execució de les obres i projectes assumint totes aquelles tasques que d’aquesta activitat es derivin.
5. Verificar que els treballs desenvolupats integrin els principis de la prevenció de riscos i salut laboral, comunicant qualsevol canvi de les condicions de treball, d’acord amb la normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos, del seu lloc de treball, les mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la normativa vigent
6. Coordinar i fer el seguiment del compliment dels plecs i concursos públics des del seu àmbit d’actuació
7. Funcions derivades de tasques, coordinació, planificació i supervisió del manteniment dels edificis municipals i de la via pública.
8. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
9. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització i competències.

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds

Es presentaran de conformitat amb l’establert a la base tercera de les Bases generals que han de regir els processos selectius per a l’accés a les places incloses en l’ Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de Reus de l’any 2019.

No obstant, la presentació de sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu també es podran realitzar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, per mitjans electrònics https://seu.reus.cat

Perquè la sol•licitud sigui vàlida, s’ha de pagar la taxa de drets d’examen que s’indica a les bases específiques.
La sol•licitud normalitzada es troba en l’apartat documentació i impresos.

El termini de presentació de sol•licituds començarà l’endemà de la publicació de les bases específiques en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i acabarà als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de l’extracte de la convocatòria.

A destacar:

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Admissió d’aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies hàbils es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada en el tauler d’edictes electrònic de la corporació i a la web municipal http://www.reus.cat.
A la llista provisional, s’establirà un termini de deu dies perquè es pugin esmenar els defectes d’admissió i s’hi inclourà el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis i la composició del tribunal.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones aspirants, de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini de màxim de 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entenen desestimades.
Si no es presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu la llista de persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.
Si s’accepta alguna al·legació, s’aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal http://www.reus.cat.

- Publicació de bases i convocatòria al BOPT de data  21 de juny de 2021
- Publicació al BOE
de data 20 de juliol de 2021
- Publicació al DOCG de data (pendent)
Per més informació:
1 )Consultar bases de la convocatòria en l’apartat documetació i impresos.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç; esmenar requeriment i/o aportació de documentació a un expedient

¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -35.61 €  Drets d'exàmen  

Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Recursos Humans