Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Subvenció per a menjador escolar curs 2021/22

Families. Subvenció per a assistència a menjador escolar curs 2021/22

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 14/05/2021  fins el 18/06/2021

(Fora de termini)

NOTA INFORMATIVA:
 
Enguany, per optar als ajuts es preveuen dos procediments de sol•licitud: abreujat i ordinari.

Com a novetat, s’ha activat el procediment abreujat. Adreçat a les persones sol•licitants d’ajut individual de menjador del curs passat . Es recomana a les famílies sol•licitants del curs anterior que esperin a rebre email o SMS per poder fer el tràmit abreujat amb signatura remota en cas de complir amb els requisits,  en cas no no complir requrisits, fer servir el canal telemàtic i deixar el canal presencial per aquelles persones que realment només ho poden tramitar per aquest sistema.

El procediment ordinari és el que està descrit en aquest tràmit

Termini de presentació:

De forma telemàtica: del 14/5 al 18/06/2021

De forma presencial: del 24/5 al 18/06/2021

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La concessió de subvencions per a l’assistència als menjadors de l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius de la ciutat de Reus, sufragats amb els fons públics, es troba regulada en les bases aprovades per la Junta de Govern Local del 4 d’abril de 2014 i modificades pel Ple de la Corporació del 15 d’abril del 2016 i refós en la publicació del BOPT núm.79 de data 26.4.2016, on es fixen els criteris i el procediment de concessió. Els alumnes residents a Reus amb necessitats educatives especials, tant si estan escolaritats en centres ordinaris (USEE o equivalent) o en centres d’educació especial sostinguts amb fons públics situats en el propi municipi de Reus, han de concórrer igualment a aquesta convocatòria.

Qui pot demanar la subvenció?
Les persones sol•licitants que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Com es demana?
El formulari de la sol•licitud es troba en l’apartat impresos relacionats.

Recordeu que cal emplenar el formulari i signar-lo adjuntant els documents sol·licitats.
Per presentar la sol•licitud dins el termini assenyalat en aquesta convocatòria.

Quan es pot presentar la sol•licitud?
Com més aviat millor, dins el termini que marca la convocatòria, ja que s’aniran resolent per rigorós ordre d’entrada en el registre (sempre i quan tinguin tota la documentació correcta).

Codi IDALU
Es el codi de l’alumne, és necessari posar-lo a la sol·licitud per poder-la tramitar. En el cas de no conèixer aquest codi, es pot consultar via telemàtica en aquest link, o be es pot preguntar a l’escola on està matriculat l’alumne.

Requisits per poder sol•licitar la subvenció:
Podran ser destinataris d’aquestes subvencions les persones físiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases i en les respectives convocatòries.

* Requisits per poder sol•licitar la subvenció en virtut del finançament provinent, a través del Consell Comarcal del Baix Camp, de la Generalitat de Catalunya.
- Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
- No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.
- Fer ús del servei de menjador escolar.
- Trobar-se en situació socioeconòmica que es determini en les respectives convocatòries.

* Requisits per gaudir de subvenció o de subvenció complementada en virtut del finançament provinent de l’Ajuntament de Reus:
- El progenitor (o si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció) de l’alumne, que sol•liciti la subvenció ha d’estar empadronat a la ciutat de Reus el dia abans de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) .
- Acreditar una renda per càpita anual que no superi els límits de renda que s’estableix a la convocatòria corresponent.
- Altres requisits que es determinin en la convocatòria.

Si em manca algun dels requisits podré ser beneficiari/ària de la subvenció?  No. És necessari complir tots els requisits fixats a les bases de la convocatòria. La manca de compliment de qualsevol dels requisits comportarà que la resolució de la subvenció sigui desfavorable.

1. Llindar de renda.
a) El llindar de renda es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
      a. Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 €
      b. Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 €.
     c. Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.745,35 €.
    d. Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.294,45 €.

Als efectes d’aquesta convocatòria es consideren sustentadors principals els pares i/o tutors del sol•licitant o parella de fet els altres membres adults són els avis i els nens són el sol•licitant i germans d’acord amb els membres de la unitat familiar computables que s’estableixen en els criteris.

S’exclou de participar en aquesta convocatòria a aquells infants que estiguin en acolliment residencial. Es considera en acolliment residencial qualsevol alumne que estigui residint en un centre d’acolliment per a infants i adolescents (CRAE).

Aquelles sol•licituds que estiguin per sobre de qualsevol d’aquest llindar seran denegades, llevat els supòsits de conciliació, que seguidament s’especifiquen:

b) Conciliació familiar: s’estableix un llindar de renda superior que es fixa en el 115% de l’ establert en el llindar de renda anterior.   En els casos de famílies mono parentals el llindar augmentarà en 3.500 € quan la unitat familiar sigui de 2 membres i en 3.000 € quan la unitat familiar sigui de 3 o més membres.

A més les persones que compleixin aquest llindar han de complir un dels requisits següents:
- Els progenitors de la unitat familiar (o , si s’escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció de l’alumne), han de treballar fora de la llar més de 7 mesos dins del període del curs escolar.

- Els progenitors de la unitat familiar que treballin dins el període del curs escolar però inferior a 7 mesos, han de tenir dotze mesos cotitzats, comptabilitzant els 18 mesos anteriors a la data de la convocatòria

2. Llindar de volum de negoci: podran optar als ajuts les unitats familiars amb uns ingressos dels tipus que s’indiquen a continuació obtinguts pels membres computables de la unitat familiar que no superin la quantia de 155.000,00 €:
     a) Ingressos procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.
     b) Ingressos procedents d’una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d’entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d’entitat jurídica, un cop aplicats als ingressos totals de les activitat el percentatge de participació de les mateixes.

3. Llindar de rendiments patrimonials
: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvenciones rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d’emancipació, no superi 1.700,00 €.

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00€ dels premis, en metàl•lic o en espècie, obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament i que hagin estat degudament acreditades.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2020.

4. Llindar de valors cadastrals de finques urbanes: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual, no superi els 42.900,00 euros. La darrera revisió del valor cadastral a l’Ajuntament de Reus es dugué a terme l’any 2002, per la qual cosa el valor cadastral s’ha de multiplicar per 0,49.

5. Llindar de valors cadastrals de finques rústiques: podran optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l’habitatge habitual, que pertanyin als membres computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130,00 euros per cada membre computable.

Els llindars referents a la unitat familiar als efectes d’aquestes subvencions es calcularà en base als membres computables. A tal efecte, són membres computables de la unitat familiar:
•Els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor.
•El menor destinatari de la subvenció.
•Els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
•Els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol•licitant de l’ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

 Tractament específic de determinades situacions en relació a la unitat familiar:

a) Unitats familiars amb situació de custòdia compartida.
En els casos de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar únicament: el sol•licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d’aquests. En el cas que només el necessiti un dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol•licitant i només  li  correspondrà   un ajut pels  dies  de   custòdia que estableix  que estableixi el conveni regulador.

En el cas posteriorment a la tramitació de l’ajut amb un sol progenitor l’altre progenitor també vulgui sol•licitar, es farà una nova valoració atenint-nos al criteri inicial, d’acord amb el que s’estableixi en el paràgraf anterior. Aquesta revisió pot comportar canviar el resultat de l’ajut que s’havia obtingut amb la valoració d’un únic progenitor.

b) Unitats familiars amb situació de violència de gènere

En aquests casos caldrà actuar atenent al que s’estableixen en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d’ajuts escolars, de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista .

Es calcularà la renda de la unitat familiar per l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici de 2020 de cada un dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l ’impost sobre la renda de les persones físiques.

a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2016 a 2019 i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2016 a 2019 a integrar a la base imposable de l’estalvi.

Segon: A aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació. Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l’apartat primer a la lletra a) i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.


b) En els casos que algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, caldrà aportar la següent documentació en funció de la/les fonts d’ingressos :
•Original i fotocòpia de l’informe de vida laboral actualitzat, emès per la Seguretat Social.
•Les persones que percebin la Renda garantida de ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat.
•Les persones que percebin prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge: resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge.
•Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2020.
 

Situacions sobrevingudes:
Acabat el termini de presentació de sol•licituds fixada a la convocatòria, es podran admetre sol•licituds sobrevingudes.

Es consideren situacions sobrevingudes aquelles que han estat presentades fora del termini establert i que les unitats familiars al•legin que han patit variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol•licitant l’admissió o revisió de la situació inicial del seu expedient quan concorrin alguna de les següents situacions:
1) Nova matrícula
2) Casos de serveis socials degudament motivats
3) Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.
En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació, i en aquest senti, caldrà que els sol•licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació.


Quin és el temps de tramitació ?
Si la documentació presentada és correcta, les sol•licituds s’aniran resolent per rigorós ordre d’entrada al registre dintre del termini que marca la convocatòria. Amb caràcter general, les bases estableixen un termini de tres mesos per emetre resolució, a comptar des de l’endemà de la data en que finalitzi la presentació de les sol•licituds de subvenció

Observacions:

Convocatòria 2021 publicada al BOPT del 13/05/2021
Bases publicades en el BOPT núm. 79 de data 26/4/2016
Extracte de la convocatòria publicat al BOPT 15/05/2019
Text íntegre de la convocatòria http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
 

Requeriments Tècnics

Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina


 

 

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Quina documentació he de presentar?

Volant d’empadronament de la unitat familiar, per persones empadronades en un altre municipi diferent a Reus.

Si hi ha infants en acolliment: Document que acredita aquest acolliment.

 Si els progenitors estan separats o divorciats: sentència judicial i/o conveni regulador on es pugui comprovar la custòdia dels fills o acta de mediació del departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Quan algun membre de la unitat familiar estigui donat d’alta a la Seguretat social en el sistema especial de treballadors de la llar: certificat /informe de bases de cotització de tot l’any 2020, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social (es pot sol•licitar trucant al 901.502.050 o bé per Internet al web https://sede.seg-social.gob.es)

•    A més, si es vol optar al tram de conciliació familiar, cal acreditar que els dos pares o tutors estan treballant fora de la llar i/o treballaran fora de la llar durant el curs 2020-2021 (d’acord amb la convocatòria)
Quan es tracta d’autònoms:  2 darrers pagaments fraccionats IRPF i IVA
En el cas d’haver patit ERTO per causa de la pandèmia del COVID-19: Certificat de l’empresa li ha aplicat un ERTOEspecificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsSegueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook