Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


BORSA TREBALL D' OFICIAL DE PRIMERA SERRALLER

FO-2021 Concurs oposició lliure.

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 19/04/2021  fins el 30/04/2021

(Fora de termini)

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball d’oficial primera serraller, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, per a cobrir possibles substitucions o altres necessitats de caràcter temporal en el lloc de treball objecte de la convocatòria.

Aquesta convocatòria es fonamenta en l’art. 94.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

El/la titular d’aquest lloc de treball li correspondran les següents funcions bàsiques:


1. Realitzar tasques de manteniment, sota les indicacions de l’encarregat/da o empleat/da en qui delegui.
2. Controlar el correcte estat de les instal·lacions i equipaments dels centres o espais on desenvolupa la seva activitat i vetllar pel seu bon ús.
3. Realitzar el control de materials i el seu transport amb vehicles.
4. Prestar suport polivalent a les tasques pròpies de la Brigada quan sigui necessari per acumulació de feines.
5. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
6. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització i competències.
Les retribucions que corresponen són les del Grup C, subgrup de classificació C2, amb el complement de destinació (CD) 15 i el complement específic mensual (CE) de 507,33€.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds

Les sol•licituds per prendre part en el procés selectiu, es dirigiran al Molt Il•lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel•lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) i s’hauran de presentar en el termini de 10 dies, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol•licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal  http://www.reus.cat.
Les sol•licituds aniran acompanyades de la següent documentació:
1.    Currículum Vitae de l’aspirant signat.
2.    Títol acadèmic.
3.    Justificants acreditatius dels mèrits que s’al•leguin per a la seva valoració en la fase de concurs.
El tribunal qualificador no tindrà en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest tràmit.

A destacar:

El canal presencial té limitat el seu aforament degut a l’actual situació sanitària per la covid-19. Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Si teniu algún dubte podeu posar-vos en contacte trucant al 977.010.010 (opció 2)

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

Publicació Bases i convocatoria BOPT de data

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 

Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook