Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Subvenció unificada per a persones en situacions socioeconòmiques desfavorides: ibi + gual 2021

Families. Subvenció per situacions socioeconòmiques desfavorides Ibi en propietat gual

informatiuinformatiu

Termini inscripció/presentació

Del 07/05/2021  fins el 30/09/2021

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Només per persones físiques, en aplicació de l'article 14 de la llei 39/2015


Les bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions a les persones que es trobin en les situacions socioeconòmiques determinades a les bases, obtenint, si es reuneixen els requisits establerts.

AJUT PER AL FOMENT DEL MANTENIMENT D’UN HABITATGE EN PROPIETAT

Objecte de subvenció:

Una quantitat equivalent al 25% de la quota líquida abonada durant l’exercici anterior a la convocatòria, en concepte de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.

Condicions

·       Residir i estar empadronat en un immoble de la ciutat de Reus destinat a ús d’habitatge, sense ostentar la titularitat o drets reals sobre cap altre habitatge o local (entenent a aquest com local comercial o que compleixi les condicions per a ser-ho).
* Tenir la unitat familiar uns ingressos líquids anuals que no superin l’import equivalent al salari mínim interprofessional de l’any en curs, incloses les pagues extraordinàries,multiplicat per 1,3.
* Esdevenir, el sol·licitant, subjecte passiu o substitut del contribuent de l’impost sobrebéns immobles de naturalesa urbana.
* Acreditar el pagament del rebut de l’IBI de l’exercici anterior al de la convocatòria, en el qual no ha de gaudir de la bonificació del 90% en virtut d’aplicació de les ordenances municipals.

AJUT PER ABONAR EN CONCEPTE DE TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES.

Objecte de subvenció:

Una quantitat equivalent al 50% de la quota líquida a abonar en concepte de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres.
Una quantitat equivalent al 80% de la quota líquida a abonar en concepte de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres, quan el beneficiari de la subvenció o algun dels membres de la seva unitat familiar que convisqui amb ell, acrediti una disminució amb un grau superior al 65%

Requisits específics:

. Ostentar la titularitat o un dret real sobre un immoble a la ciutat de Reus, sense ser titular de cap més immoble destinat a ús d’habitatge. En aquest immoble s’hi haurà de residir efectivament i, en aquest sentit, estar-hi empadronat.
. Esdevenir subjecte passiu o substitut del contribuent de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres per accedir a la finca o local del seu habitatge, que en cap cas podrà ser un aparcament d’utilització comunitària per a més d’una unitat familiar.
. Ser propietari d’un vehicle que figuri a la matrícula de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica amb el domicili del titular a la mateixa adreça del seu habitatge, o bé ser titular d’un dret d’arrendament o arrendament financer d’un vehicle (renting o leasing), en el qual consti, com a domicili del contractant, el del seu habitatge.
. Trobar-se almenys en una de les dues situacions que seguidament es determinen:
    . Tenir, el subjecte passiu o substitut del contribuent de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres   definits en els punts anteriors, una edat superior als 65 anys, el dia 31 de desembre de l’anualitat anterior a la que se sol·licita la subvenció, o bé
. Tenir el subjecte passiu o substitut del contribuent de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres per accedir a una finca o local, o bé un dels membres de la seva unitat familiar, una discapacitat física o psíquica amb un grau reconegut igual o superior al 65 per cent.

Límit ingressos:
unitats familiars d’1 membre = 9.959,66 €
unitats familiar de 2 o més membres = (nombre de membres amb ingressos * 7.967,73) + (nombre de membres sense ingressos * 2.390,32)

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
La data d’inici de presentació de les sol·licituds és l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el BOPT i fins el 30 de setembre de 2021. (ambdós inclosos).

A tenir en compte:
- Bases publicades al BOPT núm. 73 de 28/3/2015.
- Convocatòria 2021 publicada al BOPT de data :
6/05/2021

Consultar l’estat de l’expedient:

Una vegada presentada la sol·licitud es podrà consultar l’estat de la tramitació amb el número de registre d’entrada a través de la Carpeta Ciutadana disponible a  https://seu.reus.cat/seu/     

Requeriments Tècnics

Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  

Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Àrea de Recursos Generals i Hisenda


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook