Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

BORSA TREBALL D’INTEGRADOR/A SOCIAL

FO-2021 Concurs oposició lliure.

Plazo inscripción / presentación

Del 23/03/2021  hasta el 07/04/2021

(Fuera de plazo)Detalle del trámite

Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball d’integrador/a social de l’Ajuntament de Reus.

Funcions Bàsiques

1. Participar en l’elaboració dels projectes d’integració social vinculats als programes i/o serveis.
2. Fer el seguiment socioeducatiu dels casos i/o accions desenvolupades sempre que els programes, accions i projectes així ho determinin (infants, centre obert, gent gran,...).
3. Vetllar per l’execució de la programació establerta i els projectes individuals.
4. Dinamitzar grups i detectar necessitats individuals i grupals.
5. Detectar situacions potencials de risc i buscar estratègies en el seu àmbit competencial.
6. Realitzar un treball de coordinació constant amb els referents pertinents amb les altres àrees del propi Ajuntament, així com, altres organismes i/o institucions per tal de realitzar adequadament les tasques assignades.
7. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals.
8. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes dins el seu àmbit de l’organització.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).
Tanmateix, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció

Publicació Bases BOPT de data 22 de març de 2021

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat d’impressos relacionats¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -gratuït  


¿Qué documentación debo presentar?

 

Curriculum vitae degudament documentat
Titulació acadèmica requerida a la convocatòria
Nivell de català requerit a la convocatòriaEspecificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosAccede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat