Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Convocatòria de lloc de treball de cap de la Unitat de Patrimoni. Promoció interna.

FO-2021. Promoció Interna. LLoc treball concurs de mèrits

Plazo inscripción / presentación

Del 25/02/2021  hasta el 08/03/2021

(Fuera de plazo)Detalle del trámite

Objecte:

És objecte d’aquesta convocatòria la provisió del lloc de treball de Cap d’Unitat de Patrimoni, mitjançant el
procediment de concurs de mèrits entre el personal funcionari d’aquest Ajuntament que reuneixi les condicions que s’exigeixen en aquestes bases.
El lloc de treball està dotat amb els emoluments corresponents al subgrup A1 o al subgrup A2 (en funció del
subgrup d’accés) i altres retribucions que procedeixin, d’acord amb la legislació vigent. Té assignat el nivell
de complement de destinació 22.
Es desenvoluparan genèricament les següents funcions bàsiques:

  1. Dirigir i coordinar la gestió tècnica i administrativa de la seva unitat administrativa d’adscripció.
  2. Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració de plans d’actuació o activitats en matèria de l’especialitattècnica i de la unitat organitzativa d’adscripció.
  3. Exercir el comandament del personal de la seva unitat administrativa d’adscripció.
  4. Coordinar-se amb altres serveis i administracions.
  5. Coordinar i fer el seguiment del compliment dels plecs i concursos públics des del seu àmbit d’actuació.
  6. Executar funcions tècniques pròpies de la unitat organitzativa d’adscripció.
  7. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
  8. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització i competències.

Sol·licituds

Les sol·licituds per prendre part en el concurs de mèrits, a les quals s’hi haurà d’acompanyar la documentació acreditativa de les condicions que s’exigeixen per participar-hi, així com la justiicació dels mèrits al·legats, es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o a l’Oicina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) en el termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà a la data de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oicial de la Província de Tarragona (BOPT).
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i en la web municipal https://www.reus.cat i estaran exposades ins el inal del termini de la presentació d’instàncies. Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini de cinc dies hàbils es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada en el tauler d’edictes electrònic de la corporació i al web municipal h ttp://www.reus.cat , i s’establirà un termini de deu dies hàbils, perquè es pugin esmenar els defectes d’admissió.
En la mateixa resolució, tot d’acord amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’indicarà el lloc on hi ha exposades al públic les llistes certiicades completes de persones admeses i excloses. També s’hi inclourà la data en que es realitzarà la valoració dels mèrits, i la composició del tribunal.
Aquesta publicació substitueix la notiicació individual als/les aspirants, de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini de 30 dies següents a la inalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entenen desestimades.
Si no es presenten al·legacions o es desestimen la llista de persones admeses i excloses es considerarà deinitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.
Si es presenta alguna al·legació, s’aprovarà la llista deinitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada, al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, i al web municipal https://www.reus.cat

Bases publicades al BOPT de data 24/02/2021

Termini de presentació : fins el 8 de març de 2021

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impressos relacionats.

 ¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -gratuït  


¿Qué documentación debo presentar?

Veure bases i convocatòriaEspecificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosAccede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat