Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

CONVOCATÒRIA OFICIAL D'OFICIS DINS EL PLA D'OCUPACIÓ LOCAL 2020

FO-2020 Concurs per contractació temporal

Plazo inscripción / presentación

Del 14/12/2020  hasta el 28/12/2020

(Fuera de plazo)Detalle del trámite

PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2020:

Aquestes bases regiran la contractació temporal per obra o servei de persones en situació d’atur, possibilitant per una banda la lluita contra l’atur i la desocupació agreujada per la crisis sanitària provocada per la SARS-CoV-2.

OBJECTE


L’objecte de la convocatòria és l’obertura per a la realització d’un pla d’ocupació local de l’Ajuntament de Reus per a l’any 2020, per tal de promoure iniciatives encaminades a pal•liar temporalment la situació socioeconòmica de les persones contractades. Està adreçada a persones en situació d’atur, demandants d’ocupació i d’aquesta manera es pretén millorar la capacitació professional de les persones aturades per tal d’incrementar la seva ocupabilitat en el mercat de treball ordinari, i per una altra banda el que es preveu és una millora amb els equipaments municipals, equipaments públics de Reus.

Aquest projecte pretén donar suport a les activitats de suport en el manteniment dels equipaments de la ciutat.

S’inicia el procés de contractació de 10 persones durant un període aproximat de 12 mesos i segons resulta de la convocatòria i en funció de l’execució de l’obra o servei.

La contractació es farà mitjançant contracte d’obra i servei, i a jornada completa.
 

 Perfil professional:

  • 1 Oficial d’oficis

Dels llocs de treball indicats al paràgraf anterior, es reservaran necessàriament 3 llocs per persones aturades majors de 45 anys.

 

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria requisits generals, no obstant en aquesta convocatòria cal reunir també els següents requisits específics.

a)    Estar en situació de desocupació, que estiguin inscrits/es a les oficines de treball com a DONO (demandants d’ocupació no ocupats/ades).
b)    Els altres requisits específics
Per accedir a l’oferta de treball serà imprescindible, complir amb els següents requisits:

  • Estar en risc d’exclusió social
  • Tenir més de 45 anys
  • Haver realitzat treballs de caràcter temporal com a màxim tres mesos durant els últims 12 mesos
  • No ser preceptor/a de cap prestació contributiva
  • Tenir càrregues familiars

 

Sol•licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr.Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o amb cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 25, 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal http://www.reus.cat.

A destacar:

El canal presencial té limitat el seu aforament degut a l’actual situació sanitària per la covid-19. Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

 

Publicació Bases i convocatoria BOPT de data 11.12.2020.

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 ¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -gratuït  


Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosAccede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat