Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

BORSA TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR D’ARXIU

FO-2020 Concurs oposició lliure.

Termini inscripció/presentació

Del 30/11/2020  fins el 14/12/2020

(Fora de termini)Detall del tràmit

Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a auxiliar d’arxiu, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, per a cobrir possibles substitucions o altres necessitats de caràcter temporal en el lloc de treball objecte de la convocatòria.

Funcions Bàsiques:

1. Col·laborar amb els altres tècnics de l’arxiu en les tasques de la custòdia i de la documentació i donar suport en les tasques de tractament documental.
2. Controlar la recepció de la documentació provinent de les transferències fins als dipòsits de l’arxiu.
3. Tenir cura de la prevenció i conservació de la documentació controlant-ne periòdicament l’estat físic i comunicar les possibles incidències i proposar les millores oportunes.
4. Responsabilitzar-se de preparar préstecs per als diferents serveis de l’Ajuntament ide les consultes internes així com revisar el retorn dels expedients.
5. Atendre consultes dels ciutadans i derivar-les al tècnic corresponent o a la direcció.
6. Processar l’escanejat de documents i la introducció de dades.
7. Col·laborar en les tasques de difusió de l’arxiu donant suport en aquelles que se li demanin.
8. Donar suport en la preparació d’activitats culturals i de dinamització´ del servei.
9. Donar suport en tasques, pròpies del lloc de treball de tècnic/a auxiliar, referents a la gestió de documentació electrònica.
10. Col·laborar en el seguiment i control de les incidències del manteniment de l’edifici de l’arxiu.
11. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball adequadament, els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
12. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
13. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització i de les seves competències.

Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr.Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) en el termini de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 25, 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal http://www.reus.cat.

A destacar:

El canal presencial té limitat el seu aforament degut a l’actual situació sanitària per la covid-19. Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Si teniu algún dubte podeu posar-vos en contacte trucant al 977.010.010 (opció 2)

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

Publicació Bases i convocatoria BOPT de data 27/11/2020

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  


Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsAccedeix a carpeta

Si vols accedir al teu espai personal per qualsevol consulta o gestió, accedeix a carpeta en funció del teu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat