Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

BORSA TREBALL DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA D’ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL

FO-2020 Concurs oposició lliure.

Plazo inscripción / presentación

Del 02/11/2020  hasta el 13/11/2020

(Fuera de plazo)Detalle del trámite

Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a mitjà/na d’arxiu i gestió documental, de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Reus, per a cobrir possibles substitucions o altres necessitats de caràcter temporal en el lloc de treball objecte de la convocatòria.

Funcions Bàsiques:

1. Col•laborar en la custòdia i l’organització de la documentació de l’arxiu i/o amb l’aplicació dels sistemes d’organització integral de la documentació en els arxius de gestió de l’organisme o entitat.
2. Elaborar els instruments de descripció arxivístics que es requereixen (inventaris, catàlegs...)
3. Gestionar i controlar les transferències documentals.
4. Atendre les consultes sobre la informació i la documentació custodiada als dipòsits de l’arxiu, i fer-ne el seguiment.
5.Gestionar i controlar el préstec de la documentació a les dependències de l’Ajuntament.
6. Col•laborar en les activitats de difusió de documentació que s’organitzin al centre.
7. Col•laborar en el procés d’aplicació de les taules d’avaluació documental aprovades per la CNAATD, executant la gestió i el control de la documentació que cal eliminar.
8. Gestionar i controlar la prevenció i conservació del condicionament físic dels diferents suports de la documentació.
9. Vetllar per la seva pròpia seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts al Pla de Prevenció de Riscos Laborals per la Corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
10. Assessorament tècnic i manteniment del quadre de classificació municipal mitjançant la col•laboració estreta amb totes les àrees de l’Ajuntament i els seus respectius responsables.
11.Donar suport a les tasques assignades a l’Arxiu en relació a la implantació de l’Administració electrònica a l’organització i assessorar als departaments municipals en aquest àmbit.
12. Totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en el seu àmbit de l’organització i de les seves competències.


Requisits de les persones aspirants: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr.Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) en el termini de 10 dies
hàbils, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 25, 41 i 42 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de la l’Ajuntament i en la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.
Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal http://www.reus.cat.

A destacar:

El canal presencial té limitat el seu aforament degut a l’actual situació sanitària per la covid-19. Us recomanem la tramitació telemàtica com canal de tramitació més àgil i eficaç.

Per a la presentació telemàtica de la sol•licitud, només és necessari utilitzar una identificació digital. En el cas que no se’n disposi, es pot obtenir facilment l’idcat mòbil, que és  una identificació digital segura, fàcil i ràpida d’obtenir. Ho podeu veure el següent vídeo: com obtenir l’idcat mòbil

Si no heu fet mai un tràmit telemàtic amb l’Ajuntament consulteu la guia El tràmit telemàtic  pas a pas que trobareu a la seu electrònica Espai aprenentatge digital que  us ajudarà.

I recordeu que si no esteu registrats en la base de dades de l’Ajuntament de Reus, primer heu de fer-ho a travès del tràmit Alta a la Base de dades de persones

Si teniu algún dubte podeu posar-vos en contacte trucant al 977.010.010 (opció 2)

Vigència de la borsa de treball:
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

Publicació Bases i convocatoria BOPT de data 30/10/2020

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.

 ¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -gratuït  


Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosAccede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat