Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


Subvenció per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Ajuts per a la rehabilitació energètica i d’accessibilitat d’edificis d’ús residencial

informatiuinformatiu

Termini inscripció/presentació

Del 14/10/2020  fins el 30/06/2021

Online

Telemàtic amb identitat digital.

Presencial

Oficina Municipal d'Habitatge (Plaça Baluard, 1 - 43201 Reus)

Correu postal

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)

Es tracta de subvencions per a obres de rehabilitació energètica i d’accessibilitat d’edificis d’ús residencial.
Els ajuts podran ser  fins el 50% del pressupost protegible amb un import màxim Import màxim per edifici de fins a 6 habitatges de 30.000€. Aquest import s’augmentarà amb un màxim de 5.000 euros per cada habitatges de més de 6 que disposi l’edifici.
El pressupost protegible als efectes del càlcul de la subvenció estarà constituït pel pressupost de les obres, els honoraris tècnics, l’IVA i els tributs que gravin les obres, excepte que tinguin caràcter recuperable.
Si és el cas, també en podran formar part els costos de l’obtenció de l’Informe Tècnic de l’edifici i el Certificat Energètic.

Persones beneficiàries
Poden ser les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries o usufructuàries de l’edifici.
També poden ser beneficiàries les Juntes o Comunitats de Propietaris.
No poden ser persones beneficiàries  si es tracta d’un ens integrat en el sector públic o tingui la condició de gran tenidor en els termes que recull la Llei 24/2015 de 19 de juliol.

Requisits dels edificis
Els edificis d’habitatges d’ús residencial han de tenir una antiguitat de més de 45 anys, llevat d’actuacions per a deficiències considerades greus o molt greus a la ITE.
Els edificis han de ser plurifamiliars i contenir, com a mínim, 3 habitatges.
Els edificis han de destinar com a mínim el 70% de la superfície útil total a habitatge, exclosa la planta baixa i la superfície sota rasant no destinada a habitatge.
Com a mínim el 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
S’hi podran acollir aquells edificis que, havent iniciat o no les obres de rehabilitació,  hagin obtingut la llicència d’obres amb  posterioritat al dia 30/06/2020.


Actuacions protegibles:

La millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici, tant la part massissa com les obertures.
La instal•lació d’ascensors.
L’eliminació de barreres arquitectòniques dels elements comuns dels edificis.
Les obres de reparació de deficiències que la ITE hagi qualificat de greus o molt greus.

Mes informació: Veure bases a impresos relacionats.

Termini de presentació de sol·licituds:

- Bases publicades al BOPT de data 01/10/2020
- Convocatòria 2020  publicada al BOPT de data 13/10/2020
- Ampliació del termini de presentació de sol·licituds BOP de data 21.1.21

Sinó disposa dels mitjans telemàtics per a realitzar el tràmit online cal agafar cita prèvia a l’Oficina d’Habitatge a través del telèfon 977 010 071 o a través d’aquest enllaç

NOVETAT: Si teniu dubtes de com fer el tràmit, l’Ajuntament posa a la vostra disposició una guia de com sol·licitar la subvenció pas a pas i com obtenir la identitat digital necessària en aquest enllaç

Requeriments Tècnics
Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent
pàgina

RÈGIM JURÍDIC
En tot allò que no es preveu expressament en aquestes bases són d’aplicació les disposicions següents:

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de  Llei 38/2003, de 17 de novembre LGS, d’ara en endavant (RLGS).
 • Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Reus (BOP del dia 16 setembre de 2010).
 • Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici pressupostari on s’imputa la despesa.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Quant costa fer el tràmit?

 • -Gratuït  

Quin és el temps de tramitació?

Tres mesos des de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds de la subvenció. El silenci administratiu es negatiu.

Quina documentació he de presentar?

 • CIF de la comunitat.
 • Autorització per la consulta de dades per via electrònica, signat per tots els propietaris Annex I
 • En el cas de persones propietàries úniques, acord de les persones propietàries per a autoritzar a un del propietaris a presentar la sol•licitud i rebre l’import de la subvenció, així com a la realització de les obres amb indicació de l’empresa que les ha d’executar i el pressupost d’adjudicació. Annex II
 • Relació dels habitatges amb indicació que estan destinats a residència habitual i coeficient de participació. Annex III
 • En el cas d’habitatges no destinats a residència habitual, declaració responsable dels titulars d’habitatges no destinats a residència permanent així com del habitatges arrendats indicant si la renda és superior al màxim segons Índex de referència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Annex IV.
 • Inspecció tècnica de l’edifici (ITE).
 • Certificació energètica (CEE).
 • Pressupost de l’empresa que realitza les obres, degudament desglossat per cada concepte.
 • Quan el pressupost de l’actuació superi els 30.000€ de cost d’execució d’obra o 12.000 euros d’honoraris per serveis de consultoria i assistència tècnica, presentació de tres ofertes de diferents proveïdors. En cas de no triar l’oferta més avantatjosa es presentarà una memòria justificativa que ho justifiqui.


Documentació municipal que es consultarà i validarà internament.
Llicència d’obres o comunicat previ d’obres.

Documentació justificativa que caldrà aportar un cop rebuda la notificació de resolució de concessió de la subvenció:
-Comunicat de final de les obres
-Memòria econòmica justificativa del compliment de les actuacions segons model normalitzat on s’indicarà :

 1. Balanç econòmic de l’actuació amb desglossament de les despeses.
 2. Relació detallada dels ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació del seu import i procedència.
 3.  En cas d’existència de desviacions en relació al pressupost inicial, memòria justificativa de les mateixes.

-Factures i rebuts de les obres realitzades (original i còpia) de les empreses que han realitzat les obres i que han de coincidir amb els imports dels pressupostos presentats amb la sol•licitud.
 Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

 • Oficina d'Habitatge


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook