Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Advertencia, estàs visualitzant algunes parts traduides de forma automàtica.

Seu electrònica Reus

www.reus.cat
El web de la ciutat de Reus

Cercador de la Seu Electrònica


CONVOCATORIA DE SOTSINSPECTOR/A DE LA GUARDIA URBANA DE REUS

OF-2018 Concurs oposició promoció interna

informatiuinformatiu calendartràmit fora de termini

Termini inscripció/presentació

Del 27/10/2020  fins el 25/11/2020

(Fora de termini)

Nota Informativa

Termini per presentar el projecte del quart exercici "ESTRATÈGIES DE GESTIÓ I INNOVACIÓ EN L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES PER LA SEGURETAT CIUTADANA, A LA GUÀRDIA URBANA DE REUS" : 6 d’abril de 2021.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’una plaça de sotsinspector de la guàrdia urbana de la plantilla de personal funcionari d’aquesta Corporació, d’acord amb l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018.

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
El termini de presentació de sol•licituds començarà l’endemà de la publicació de les bases específiques en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i acabarà als 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de l’extracte de la convocatòria.
Les sol•licituds s’han de presentar en hores d’oficina al registre general de l’Ajuntament, ubicat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (plaça Mercadal, núm 1 REUS 43201). També es podran presentar en les formes determinades per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment  administratiu comú de les administracions públiques.

No obstant, la presentació de sol·licituds per prendre part en aquest procés selectiu també es podran realitzar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat).

Perquè la sol•licitud sigui vàlida, s’ha de pagar la taxa de drets d’examen que s’indica a les bases específiques.
La sol•licitud normalitzada es troba en l’apartat impresos relacionats

Admissió d’aspirants
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies hàbils es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada en el tauler d’edictes electrònic de la corporació i a la web municipal http://www.reus.cat.
A la llista provisional, s’establirà un termini de deu dies perquè es pugin esmenar els defectes d’admissió i s’hi inclourà el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis i la composició del tribunal.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones aspirants, de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini de màxim de 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entenen desestimades.
Si no es presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu la llista de persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.
Si s’accepta alguna al·legació, s’aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal http://www.reus.cat.


- Publicació modificació de bases específiques i nou termni de presentació al BOPT
de data 26/10/2020
- Publicació modificació de bases específiques i nou termni de presentació al BOE 
de data 5/11/2010
- Publicació modificació de bases específiques i nou termni de presentació al DOGC
de data 29/10/2020

- Obertura termini de presentació de sol•licituds: 27 d’ctubre de 2020
- Finalització termini de presentació de sol•licituds:
25 de novembre de 2020

Per més informació:
1 )Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç; esmenar requeriment i/o aportació de documentació a un expedient

Quant costa fer el tràmit?

  • -29.68 €  Drets d'exàmen  

Departament responsable

  • Recursos Humans


Segueix-nos a les xarxes socials

instagram twitter facebook