Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Subvenció unificada per a persones en situacions socioeconòmiques desfavorides: ibi + gual 2020

Families. Subvenció per situacions socioeconòmiques desfavorides Ibi en propietat gual

Termini inscripció/presentació

Del 07/08/2020  fins el 02/11/2020

(Fora de termini)Detall del tràmit


Les bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions a les persones que es trobin en les situacions socioeconòmiques determinades a les bases, obtenint, si es reuneixen els requisits establerts.

AJUT PER AL FOMENT DEL MANTENIMENT D’UN HABITATGE EN PROPIETAT


Objecte de subvenció:

Una quantitat equivalent al 25% de la quota líquida abonada durant l’exercici anterior a la convocatòria, en concepte de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.

Condicions

·       Residir i estar empadronat en un immoble de la ciutat de Reus destinat a ús d’habitatge, sense ostentar la titularitat o drets reals sobre cap altre habitatge o local (entenent a aquest com local comercial o que compleixi les condicions per a ser-ho).
* Tenir la unitat familiar uns ingressos líquids anuals que no superin l’import equivalent al salari mínim interprofessional de l’any en curs, incloses les pagues extraordinàries,multiplicat per 1,3.
* Esdevenir, el sol·licitant, subjecte passiu o substitut del contribuent de l’impost sobrebéns immobles de naturalesa urbana.
* Acreditar el pagament del rebut de l’IBI de l’exercici anterior al de la convocatòria, en el qual no ha de gaudir de la bonificació del 90% en virtut d’aplicació de les ordenances municipals.

AJUT PER ABONAR EN CONCEPTE DE TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES.

Objecte de subvenció:

Una quantitat equivalent al 50% de la quota líquida a abonar en concepte de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres.
Una quantitat equivalent al 80% de la quota líquida a abonar en concepte de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres, quan el beneficiari de la subvenció o algun dels membres de la seva unitat familiar que convisqui amb ell, acrediti una disminució amb un grau superior al 65%

Requisits específics:

. Ostentar la titularitat o un dret real sobre un immoble a la ciutat de Reus, sense ser titular de cap més immoble destinat a ús d’habitatge. En aquest immoble s’hi haurà de residir efectivament i, en aquest sentit, estar-hi empadronat.
. Esdevenir subjecte passiu o substitut del contribuent de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres per accedir a la finca o local del seu habitatge, que en cap cas podrà ser un aparcament d’utilització comunitària per a més d’una unitat familiar.
. Ser propietari d’un vehicle que figuri a la matrícula de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica amb el domicili del titular a la mateixa adreça del seu habitatge, o bé ser titular d’un dret d’arrendament o arrendament financer d’un vehicle (renting o leasing), en el qual consti, com a domicili del contractant, el del seu habitatge.
. Trobar-se almenys en una de les dues situacions que seguidament es determinen:
    . Tenir, el subjecte passiu o substitut del contribuent de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres   definits en els punts anteriors, una edat superior als 65 anys, el dia 31 de desembre de l’anualitat anterior a la que se sol·licita la subvenció, o bé
. Tenir el subjecte passiu o substitut del contribuent de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres per accedir a una finca o local, o bé un dels membres de la seva unitat familiar, una discapacitat física o psíquica amb un grau reconegut igual o superior al 65 per cent.

Límit ingressos:
unitats familiars d’1 membre = 9.959,66 €
unitats familiar de 2 o més membres = (nombre de membres amb ingressos * 7.967,73) + (nombre de membres sense ingressos * 2.390,32)

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
El termini durant el qual es podran presentar les sol•licituds de subvenció; a tal efecte, aquestes es podran formular en dos terminis:
1. Si es segueix el procediment mitjançant signatura remota i telemàtica: La data d’inici de presentació de les sol•licituds és l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el BOPT i fins el 31 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos).
2. Si la presentació ha de ser presencial, mitjançant cita prèvia: La data d’inici de presentació de les sol•licituds és del dia 1 de setembre i fins el 31 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos).

A tenir en compte:
- Bases publicades al BOPT núm. 73 de 28/3/2015.
- Convocatòria 2020 publicada al BOPT  de data : 6/8/2020

Consultar l’estat de l’expedient:

Una vegada presentada la sol·licitud es podrà consultar l’estat de la tramitació amb el número de registre d’entrada a través de la Carpeta Ciutadana disponible a  https://seu.reus.cat/seu/     

Requeriments Tècnics

Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàginaQuant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Especificacions tècniques dels documents enviats

Els documents enviats telemàticament per les persones interessades han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Àrea de Recursos Generals i Hisenda


Tràmits vinculatsAccedeix a carpeta

Si vols accedir al teu espai personal per qualsevol consulta o gestió, accedeix a carpeta en funció del teu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat