Por motivos de prestación de servicio y para fines estadísticos, utilizamos cookies propias y de terceros. Si continúa navegando, consideramos que acepta su instalación y uso. Para más información, consulte nuestra política de cookies

No volver a mostrar
este mensaje.

Catálogo de Trámites

Buscador de Trámites

Subvenció unificada pobresa energètica + aigua i escombraries 2020

Families. Subvenció situacions socioeconòmiques desfavorides i pobresa energètica 2020

Plazo inscripción / presentación

Del 07/08/2020  hasta el 02/11/2020

(Fuera de plazo)Detalle del trámite

AJUT PER PAGAMENT REBUT D’AIGUA I ESCOMBRARIES

Les bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions a les persones que es trobin en les situacions socioeconòmiques determinades a les bases, obtenint, si es reuneixen els requisits establerts, un ajut per pagament de la taxa municipal de recollida domiciliaria d’escombraries i residus sòlids urbans i un ajut pel pagament del servei públic de proveïment i sanejament d’aigua potable.


Objecte de subvenció:
Ajut aigua:
La quantitat a percebre de la subvenció concedida per als beneficiaris de l’ajut de l’aigua, s’estableix en funció de l’import satisfet per la facturació emesa des dels mesos de gener a setembre i amb un màxim de quantitat establert a la convocatòria
Ajut escombraries:
La quantitat a percebre serà l’equivalent al 80% de la quota líquida a abonar en concepte de taxa per recollida d’escombraries de l’any 2020 pagada pel beneficiari de la subvenció

Límit ingressos pels ajuts d’aigua, brossa:
unitats familiars d’1 membre = 9.959,66 €
unitats familiar de 2 o més membres = (nombre de membres amb ingressos * 7.967,73) + (nombre de membres sense ingressos * 2.390,32)

AJUT PER PAGAMENT REBUT DE LLUM I GAS

Pobresa energètica.
Les bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions individuals a les famílies que es trobin en situació de necessitat socioeconòmica per atendre les despeses de subministraments d’energia elèctrica i de gas per a mantenir la seva llar en condicions mínimes de temperatura, enllumenat en quantitat suficient per atendre els mínims necessaris que viure-hi amb dignitat a la pròpia llar.


Factures objecte de subvenció:
L’ import de la subvenció atorgada no serà el total de la factura, (s’estableix a la convocatòria els imports màxims  totals i per mes subvencionat) i correspondran a les factures que es presentin dels mesos de desembre de 2019 al maig de 2020, quedant exclosos els imports per recàrrecs, interessos i/o costos de demora que s’hagin pogut generar.

Condicions subvenció Pobresa energètica:

1.- Residir i estar empadronada a Reus la persona sol•licitant/beneficiària amb una antiguitat mínima de dos anys consecutius, i que han de ser immediatament anteriors a la data de la sol•licitud.
2.-Estar empadronat a l’immoble  destinat a ús d’habitatge sobre el qual es sol•licita la subvenció, sense ostentar la titularitat o drets reals sobre cap altre habitatge, a la data de la sol•licitud.
3.- Ostentar qualsevol títol o dret legítim que empari la residència a l’immoble pel qual se sol•licita la subvenció (persona propietària o titular del contracte de lloguer)
4.- No superar la unitat de convivència, entenen com a tal, totes les persones que conviuen i estan empadronades en el mateix immoble, els llindars de renda que es determinin en la convocatòria corresponent.

Límit ingressos:
unitats familiars d’1 membre = 9.959,66 €
unitats familiar de 2 o més membres = (nombre de membres amb ingressos * 7.967,73) + (nombre de membres sense ingressos * 2.390,32)


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
El termini durant el qual es podran presentar les sol•licituds de subvenció; a tal efecte, aquestes es podran formular en dos terminis:
1. Si es segueix el procediment mitjançant signatura remota i telemàtica: La data d’inici de presentació de les sol•licituds és l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el BOPT i fins el 31 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos).
2. Si la presentació ha de ser presencial, mitjançant cita prèvia: La data d’inici de presentació de les sol•licituds és del dia 1 de setembre i fins el 31 d’octubre de 2020 (ambdós inclosos).

A tenir en compte:
- Bases publicades al BOPT núm. 73 de 28.3.2015.
- Convocatòria 2020 publicada al BOPT  de data: 6/8/2020

Consultar l’estat de l’expedient:

Una vegada presentada la sol·licitud es podrà consultar l’estat de la tramitació amb el número de registre d’entrada a través de la Carpeta Ciutadana disponible a  https://seu.reus.cat/seu/

Assessorament energètic infividual i tallers d’estalvi energètic

Més informació en el següent enllaç

Requeriments Tècnics

Podeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina¿Cuánto cuesta hacer el trámite?

  • -Gratuït  


Especificaciones técnicas de los documentos enviados

Los documentos enviados telemáticamente por las personas interesadas ​​deben cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este documento.Impresos relacionadosDepartamento responsable

  • Àrea de Recursos Generals i Hisenda
  • Serveis Socials


Trámites vinculadosAccede a carpeta

Si quieres acceder a tu espacio personal para cualquier consulta o gestión, accede a carpeta en función de tu perfil:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat