Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

CONVOCATÒRIA DE LLOC DE TREBALL DE CAP D'EDUACIÓ. PROMOCIO INTERNA

FO-2020. PROMOCIÓ INTERNA LLoc treball concurs de mèrits

Termini inscripció/presentació

Del 04/03/2020  fins el 16/06/2020

(Fora de termini)


Detall del tràmit

Objecte:

És objecte d’aquesta convocatòria la provisió del lloc de treball de Cap d’Educació, mitjançantel procediment de concurs de mèrits entre el personal funcionari i/o laboral d’aquest Ajuntament que reuneixi les condicions que s’exigeixen en aquestes bases.
El lloc de treball està dotat amb els emoluments corresponents al grup A1 i altres retribucionsque procedeixin, d’acord amb la legislació vigent. Té assignat el nivell de complement de destinació 24.

Com puc tramitar-ho?

Les sol·licituds per prendre part en el concurs de mèrits, a les quals s’hi haurà d’acompanyar la documentació acreditativa de les condicions que s’exigeixen per participar-hi, així com la justificació dels mèrits al·legats, es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201) en el termini de 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà a la data de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT). Tanmateix les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i en la web municipal https://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies. Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer en el dia hàbil següent.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini de cinc dies hàbils es farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada en el tauler d’edictes electrònic de la corporació i al web municipal h ttp://www.reus.cat , i s’establirà un termini de deu dies hàils, perquè es pugin esmenar els defectes d’admissió.
En la mateixa resolució, tot d’acord amb el que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’indicarà el lloc on hi ha exposades al públic les llistes certificades completes de persones admeses i excloses. També s’hi inclourà la data en que es realitzarà la valoració dels mèrits, i la composició del tribunal.
Aquesta publicació substitueix la notificació individual als/les aspirants, de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini de 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entenen desestimades.
Si no es presenten al·legacions o es desestimen la llista de persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.
Si es presenta alguna al·legació, s’aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta resolució serà publicada, al tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament, i al web municipal h ttp://www.reus.cat

Bases publicades al BOPT de data 03/03/2020

Termini de presentació : fins el 16/06/2020

Per més informació:
Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impressos relacionats.

 Quant costa fer el tràmit?

  • -gratuït  


Especificacions tècniques dels documents enviats telemàticament

Els documents enviats telemàticament pels interessats han de complir les especificacions tècniques indicades en aquest document.Impresos relacionatsCom puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat