Per motius de prestació de servei i per finalitats estadístiques, utilitzem galetes pròpies i de tercers. Si continueu navegant, considerem que n’accepteu la instal·lació i ús. Per a més informació, consulteu la nostra política de galetes

No em tornis a mostrar
aquest missatge.

Catàleg de Tràmits

Cercador de Tràmits

Borsa de treball Tècnic d'Administració General

FO-2019.Borsa de treball Tècnic d'Administració General

Termini inscripció/presentació

Del 14/10/2019  fins el 04/11/2019

(Fora de termini)


Com puc tramitar-ho?

Correu postal (Registre general - Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
Telemàtic amb identitat digital
Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana -OAC- (Pl. Mercadal, 1 - 43201 Reus)
      


Detall del tràmit

Objecte:
L’objecte d’aquestes bases és la constitució d’una borsa de treball per a la posterior provisió, de places de tècnic/a d’administració general vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Reus, o bé cobrir possibles substitucions.

Es desenvoluparan genèricament les següents funcions bàsiques:
1. Realitzar activitats tècniques i administratives de nivell superior: direcció tècnica i administrativa, gestió,
estudi i proposta, preparació de normatives, elaboració d’informes, propostes de resolució, execució i control.
2. Donar suport tècnic al/la responsable jeràrquic/a per a la programació d’actuacions i col·laborar en el control i l’avaluació dels procediments emprats, resultats obtinguts i deficiències detectades entre d’altres.
3. Assessorar tècnicament en el seu àmbit de competències, proporcionant la informació sobre temes propis de l’àmbit, procurant un sentit global d’actuació i coherent amb les capacitats de l’organització i els seus recursos.
4. Mantenir els contactes necessaris amb tercers en el desenvolupament de les seves tasques.
5. Fer seguiment de tota aquella normativa, jurisprudència i doctrina necessaris per a la gestió dels expedients que li siguin assignats.
6. Informar i atendre al públic en assumptes de la seva competència, quan la dificultat tècnica així ho requereixi.
7. Vetllar per la correcta prestació dels serveis i avaluar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos adscrits, garantint el compliment de la legalitat sobre els expedients que es tramiten.
8. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així
com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes.
9. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts i la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
I en general, aquelles funcions de caire similar que li siguin atribuïdes.

Requisits de les persones aspirants i exercicis de l’oposició: Veure bases de la convocatòria

Sol•licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es dirigiran al Molt Il·lustre Sr. Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Reus, i es presentaran a la seu electrònica municipal per mitjans electrònics (https://seu.reus.cat) o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça Mercadal, núm. 1, 43201), en el termini de 15 dies, comptats des de l’endemà al de la publicació de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Tanmateix, les sol·licituds es podran presentar en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les bases i la convocatòria d’aquesta selecció es publicaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament i a la web municipal http://www.reus.cat i estaran exposades fins el final del termini de la presentació d’instàncies.

Si els dies d’acabament del termini o actuació obligada són festius, les actuacions s’han de fer el dia hàbil següent.

A partir de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), tots els anuncis successius s’exposaran al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Reus i al web Municipal (http://www.reus.cat).

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de cinc dies hàbils, es farà pública la
llista provisional de persones admeses i excloses, que serà exposada en el tauler d’edictes electrònic de la
corporació i a la web municipal http://www.reus.cat.

La sol•licitud normalitzada es troba en l’apartat impresos relacionats

Vigència de la borsa de treball
La vigència d’aquestes bases serà de 2 anys a comptar des de la data de la publicació al taulell d’anuncis de la Corporació de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en tots dels seus drets derivats de la superació del procés de selecció.


- Publicació Bases BOPT
de data 11/10/2019.


- Obertura termini de presentació de sol•licituds: 14/10/2019
- Finalització termini de presentació de sol•licituds: 4/11/2019

Per més informació:
1)Consultar bases de la convocatòria en l’apartat impresos relacionats.
2) Acabat el termini de presentació de sol·licituds, les esmenes i possibles reclamacions que hagin de presentar-se es faran utilitzant els canals i formulari que trobareu en aquest enllaç; esmenar requeriment i/o aportació de documentació a un expedient

 Requeriments Tècnics
Pdeu consultar els requeriments tècnics en la següent pàgina

 

 Quant costa fer el tràmit?

  • -Gratuït  


Impresos relacionatsDepartament responsable

  • Recursos Humans


Com puc accedir a tota la meva informació?

Li recomanem que accedeixi a la carpeta si està obligat o es vol relacionar electrònicament amb l'Ajuntament de Reus d'acord a la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sistema, podrà trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, comunicacions, expedients municipals, factures, etc. com a interessat si és:Ajuntament de Reus
Plaça del Mercadal · 43201 REUS
977 010 010
977 010 210
ajuntament@reus.cat